Wednesday, December 5, 2012

Dialog Debat Sunni dan Syiah : Apakah Abu Bakar, Umar dan Uthman merampas jawatan kekhilafan Ali? (Episod 4)

Segala puji bagi Allah SWT yang menurunkan kitab Al-Quran agar manusia tidak bengkok di atas jalan yang menyimpang. Selawat dan salam ke atas Rasulullah SAW, keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang memerah keringat seribu peluh untuk menegakkan syiar Islam.

Isu jawatan kekhalifahan antara Saidina Abu Bakar As-Siddiq, Saidina Umar ibnu al-Khattab, Saidina Uthman bin 'Affan dan Saidina 'Ali bin Abi Thalib menjadi buah mulut antara kalangan sunni (Ahlus Sunnah Wal Jama'ah) dan syiah. Oleh kerana ia menimbulkan perbalahan berkenaan ini, maka saya (Marzuka Martillo) mengharapkan sebuah diskusi ilmiah bagi membincangkan perkara ini. Diharapkan agar kedua-dua belah pihak menunjukkan teladan yang baik di dalam muzakarah ini.

---------------------------------------------------------

Antara yang terlibat di sini (direkodkan di sini) ialah :

Zakir Ali - Wakil dari Sunni
Moch Alydrus - Wakil dari Syiah

 -------Majlis Dialog Bermula (Episod 4)--------------

Soalan dari moderator, Marzuka Martillo al-Fudhail al-Miruni

Silakan ahli panel kita Dr. Zakir Ali, untuk mewakili Sunni dan Professor Moch Alaydrus untuk mewakili Syiah. Masing-masing hendaklah berdiskusi secara ilmiah dan hendaklah menjaga adab-adab ketika bermuzakarah. Maka, dengan ini kita mulakan dialog perdana sehingga berbuih mulut.

 Episod 4 Bermula :

Zakir Ali :

" Sampai matipun Fatimah tidak mau menerima Kekhalifahan Abubakar !!!"

Ini hanya omongannya kamu buktinya Saidatina Fatimah menyebut Saidina Abu Bakar sebagai khalifah Rasulullah.. Buktinya disini: http://www.facebook.com/photo.php? fbid=10150946849813548&set=a.10150946848688548.449072.776498 547&type=1&ref=nf

Selagi kamu tdk mampu mendhaifkan riwayat ini selagi itu kamu tdk ada hak mengatakan " Sampai matipun Fatimah tidak mau menerima Kekhalifahan Abubakar !!!"...

"Kenapa imam Ali Membai’at Abubakar Didepan Massa ( Orang Ramai ) ???"

Ini bukan soalnya, yg penting baiat atau tdk?? Jawapannya baiat, apabila telah baiat berarti telah sah... Lagian, baiat Saidina Ali didepan org ramai itu membuktikan bahawa telah berlaku baiat beliau kpd Abu Bakar.. Kalau baiat sendiri2 atau sembunyi2 maka tentulah org tdk akan tahu.. sbbtu Saidina Ali baiat didepan org ramai, supaya org ramai tdk mempersoalkan lagi samaada ia telah berbaiat atau belum...Maka takkan timbullah salah faham. Itupun xboleh fikirkah?? =_="

"Abubakar meraih peluang besar ketika gelombang kemurtadan dan penentangan terhadap islam melanda Hijaz… Kaum Muslimin yang tercekam MENOLAK BERPERANG MELAWAN Musailamah Al Kadzab dan KAUM MURTAD kecuali Imam Ali membai’at ABUBAKAR… Sehingga Imam Ali TERPAKSA membai’at Abubakar …"

Ini cuman akal akalannya kamu tdk ada dasarnya kok... Mana dtg ceritanya yg kata kaum muslimin menolak berperang melawan kaum murtad jika Imam Ali tdk membaiat Abu Bakar?? Jika benar kaum muslimin menolak untuk melwan kaum murtad selagi tdk terlaksananya baiat Ali keatas Abu bakar, mengapa kaum muslimin sebelumnya tdk menolak membaiat Abu Bakar dari awal?? Jelas sekali tdk ada dasarnya analogi kamu ini..

"Menentang Abubakar hanya akan membuat islam lenyap (punah) padahal KAUM MUSLiMiN berkepentingan menyelamatkan islam agar langgeng … Jika Imam Ali Memerangi Abubakar Maka Tidak Ada Lagi Islam Yang Tersisa"

Sangat menghairankan pengqiyasan org ini.. Mengapa tdk?? Jika menentang Abu Bakar membuatkan islam lenyap(punah) berarti Saidina Abu Bakar adalah individu terpenting untuk menjaga kelangsungan agama islam.. Dan jika Imam Ali memerangi Abu Bakar menyebabkan tiada lagi Islam yg tersisa berarti Imam Ali ka gak mampu lho meneruskan kelangsungan agama islam tanpa Abu Bakar, begitu maksud perkataannya kamu disini??

Jelas ini cuman analogi kamu yg tersangat pincang.. Tdk ada dalil, tdk fakta, tambahan tdk ada dasarnya... Manakala kalau menurut saya pembaiatan Saidina Ali adalah kerana mmg redhanya ia akan kekhalifahan Saidina Abu Bakar, ini sgt jelas disebutkan disini:

Telah menceritakan kepadaku Abu Muhammad Ja’far bin Humaid Al-Kuufiy saudara Ahmad bin Humaid : Telah menceritakan kepadaku Yuunus bin Abi Ya’quub, dari ayahnya, dari Al-Aswad bin Qais Al-‘Abdiy, dari ayahnya, ia berkata : Aku menyaksikan khutbah ‘Aliy (bin Abi Thaalib) pada satu hari di kota Bashrah, ia berkata : “Ia (‘Aliy) memuji dan menyanjung Allah, lalu menyebutkan Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam dan apa-apa dilakukan beliau kepada manusia, kemudian Allah ‘azza wa jalla mewafatkan beliau. Kemudian kaum muslimin berpandangan untuk menjadikan Abu Bakr radliyallaahu ‘anhu sebagai pengganti beliau sebagai khalifah. Lalu mereka membaiatnya, membuat perjanjian kepadanya, dan menerimanya. Dan aku (‘Aliy) pun berbaiat kepadanya, membuat perjanjian kepadanya, dan menerimanya. Mereka (kaum muslimin) ridlaa, dan aku pun juga ridlaa. Ia (Abu Bakr) melakukan kebaikan, berjihad, dan kemudian Allah ‘azza wa jalla mewafatkannya. Semoga Allah merahmatinya. Kemudian ‘Umar radliyallaahu ‘anhu menggantikannya. Lalu kaum muslimin membaiatnya, membuat perjanjian kepadanya, dan menerimanya. Aku pun berbaiat kepadanya, mengadakan perjanjian kepadanya, dan menerimanya. Mereka(kaum muslimin) ridlaa kepadanya dan aku pun ridlaa kepadanya." [As-Sunnah, 2/567-568 no. 1329].

Bahkan, Saidina Ali sebenarnya langsung tdk pernah mengingkari akan kelayakan Abu Bakar terhadap jawatan itu.. Kerana jika ia mengingkari sudah tentu ia akan memisahkan diri dari berada bersama Abu Bakar, namun hal ini tdk berlaku. Malah, Saidina Ali taat kepada pemimpinnya serta tdk memisahkan diri dari pemimpinnya. Hal ini dapat dilihat menerusi satu riwayat:

Dalam Shahih al-Bukhari disebutkan bahwa Abu Bakar mengimami shalat beberapa malam setelah Rasulullah wafat, kemudian ia keluar dari masjid dan bertemu dengan al-Hasan bin Ali sedang bermain bersama anak-anak, maka Abu Bakar segera menggendongnya seraya berkata, "Anak ini sungguh sangat mirip dengan Nabi, tidak mirip dengan Ali." Sementara Ali hanya tertawa mendengarnya.[Rujuk Shahih al-Bukhari, kitab al-Manaqib, hadits no. 3750. Melalui Tartib Wa Tahzib, kitab al bidayah Wan Nihayah, Al Hafidz Ibnu Katsir. Disusun oleh Dr. Muhammad bin Shamil as-Sulami m/s 66]

Zakir Ali :

Memandangkan anda terlanjur menyebut soal kaum murtad, dan tambahan sebelumnya anda seolah seolah menafikan kebaikan yg diperlakukan Saidina Abu bakar. Maka saya mahu mengambil kesempatan disni untuk menjelaskan sedikit sebanyak kebaikan beliau(Abu Bakar) menerusi kisah penentangan keatas kaum murtad yg berlangsung dizamannya. Seperti yg semua sedia maklum, penentangan keatas kaum murtad berlaku dizaman beliau, ini sekaligus membuktikan kewibawaan serta jasa beliau didalam memerangi kemungkaran kerana Allah ta’ala menyebut:

WAL TAKUN MINKUM UMMATI YADU'UNA ILAL KHAIR WA YA'MURUNA BIL MAKRUFI WA YANHAUNA A'ANIL MUNKAR, WAULA IKA HUMUL MUFLIHUN.

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung” [QS. Aali ‘Imraan : 104].

Selain itu, Allah Azza wa Jalla juga berfirman :

ﺑِﻘَﻮْم ٍﻢ ﻳُﺤِﺒ ُّﻬُ ْ وَﻳُﺤِﺒُّﻮﻧَﻪ ُ أَذِﻟَّﺔ ٍ ﻋَﻠ َﻰ اﻟْﻤُﺆْﻣِﻨِﻴﻦ َ أَﻋِﺰَّة ٍ ﻋَﻠ َﻰ ﺎء ﻳ َﺸَ ُ وَاﻟﻠّﻪ ُﻊ وَاﺳِ ٌ ﻋَﻠِﻴﻢ ٌ ﻳَﺎ ﺎ أَﻳ ُّﻬَ اﻟَّﺬِﻳﻦ َ آﻣَﻨُﻮا ْ ﻣ َﻦ ﻳَﺮْﺗَﺪ َّ ﻣِﻨﻜ ُﻢ ْ ﻋ َﻦ دِﻳﻨِﻪ ِ ﻮ ْف ﻓ َﺴَ َ ﻳَﺄْﺗ ِﻲ اﻟﻠّﻪ اﻟْﻜَﺎﻓِﺮِﻳﻦ َ ﺪ ُﻮﻧ ﻳُﺠَﺎﻫِ َ ﻓ ِﻲ ﺒِﻴﻞ ﺳَ ِ اﻟﻠّﻪ ِ و َﻻ َ ﻳَﺨَﺎﻓُﻮن َ ﻟَﻮْﻣَﺔ َ ﻵﺋ ِﻢ ٍ ذَﻟ ِﻚ َﻞ ﻓ َﻀْ ُ اﻟﻠّﻪ ِ ﻳُﺆْﺗِﻴﻪ ِ ﻣ َﻦ ُ

Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintaiNya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mu’min, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), lagi Maha Mengetahui. (Al-Ma’idah : 54)

Pada ayat di atas terdapat beberapa renungan yg bermanfaat selain ada hubungannya dgn jasa yg dicurahkan Abu Bakar didalam memerangi kaum murtad, untuk mengetahui lanjut sila rujuk disini: http://alfanarku.wordpress.com/2011/07/27/abu-bakar-ash-shiddiq-sang-penumpas-kemurtadan/

Seterusnya, beralih pula kepada kisah Umar dan Fatimah. Saya bukan tdk mahu mengulas hal ini tetapi kisah ini sebenarnya punya pembahasan yg panjang. Namun, apa yg bisa komen adalah sumber rujukan kamu.

Pertama, (Multaqal Bahrain hal 81, Al Jannah Al Ashimah hal 251)

Buku ini sgt memungkinkan adalah buku syiah. Manakala, sgt terasing daripada sunni.

Kedua, (Kitab Sulaim bin Qais , jilid 3 hal 538)

Ini sgt jelas adalah kitab syiah. Untuk mengetahui lanjut perihal kitab ini sila rujuk sini: http://achehkarbala.blogspot.com/2011/01/kitab-sulaim-bin-qais-al-hilali-rahasia.html

Ketiga, (Lihat dalam kitab Al Awalim jilid 2 hal 58)

Al Awalim Fil Hadith nama kitabnya yg penuh. Juga merupakan kitab syiah, rujuk sini: http://www.islamic-laws.com/majorhadithbook.htm

Keempat, (Talkhis Syafi jilid 3 hal 156 )

Talkhis Syafi yg mana? Kalau talkhis Syafi at tusi maka ia adalah kitab syiah.. Sbb Syeikh Tusi tu ulama' syiah. Melihat dari riwayatnya maka sgt memungkinkan ia adalah Talkhis Syafi At tusi..

Kelima, (Ahwal Saqifah/ Kamil Al Baha’I, Hasan bin Ali bin Muhamamd bin Ali bin Hasan At Thabari yang dikenal dengan nama Imadudin At Thabari, jilid 1 hal 312.)

Tgk nama pun dh boleh agak kitab ni syiah..

Zakir Ali :

"Penundaan baiat Imam Ali adalah hal yang mahsyur dalam sejarah. Memang terjadi perbedaan pendapat dalam masalah ini, ada yang berpendapat bahwa Imam Ali berbaiat dua kali dan ada yang berpendapat justru yang benar Imam Ali berbaiat setelah 6 bulan. Dalam Usdu Al Ghabah jilid 3 hal 222 Ibnu Hajar mengatakan ”Baiat yang mereka(Ali dan para pendukungnya) berikan menurut pendapat yang benar adalah setelah enam bulan. Dalam Musnad Ahmad tentang hadis Saqifah yang menjelaskan pidato Umar tentang peristiwa Saqifah(shahih oleh syaikh Ahmad Syakir) terdapat kata-kata Umar bahwa ketika Abu Bakar di baiat Ali dan Zubair memisahkan diri dari Kami. Setidaknya itu semua menunjukkan ada penundaan baiat Imam Ali kepada Abu Bakar ra."

Penundaan adalah benar tapi tdk sampai 6 bulan. Yg setelah 6 bulan itu adalah pembaharuan baiat, hal ini berlaku disebabkan ramai org menyangka Saidina Ali belum berbaiat. Org yg menyangka pembaiatan belum berlangsung itu kebanyakan dari luar madinah yg rata2 dari kufah, mesir dan lain2.. Sbbtu pembaharuan baiat dilakukan Saidina Ali sekali lagi untuk mengelakkan salah faham.. Adapun, sebenarnya sebelum dari itu lagi telahpun terjadi baiat. Perkara ini dpt dibuktikan menerusi banyak riwayat, diantaranya:

ﻪﻌﻳﺎﺒﻓ ﺐﻫﺬﻓ لﺎﺟر ﻦﻣ رﺎﺼﻧﻷا اوءﺎﺠﻓ ﻪﺑ لﺎﻘﻓ ﺎﻳ ﺮﻴﺑز ﺖﻠﻗ ﻦﺑا لﻮﺳر ﻪﻠﻟا لﺎﻗ ﺮﻴﺑﺰﻟا ﻻ ﺐﻳﺮﺜﺗ ﺎﻳ ﺔﻔﻴﻠﺧ لﻮﺳر ﻪﻠﻟا لﻮﺳر ﻪﻠﻟا ﻂﺴﺑا كﺪﻳ ﻂﺴﺒﻓ هﺪﻳ ﺐﻳﺮﺜﺗ ﺎﻳ ﺔﻔﻴﻠﺧ لﻮﺳر ﻪﻠﻟا ﻂﺴﺑا كﺪﻳ ﻂﺴﺒﻓ هﺪﻳ ﻪﻌﻳﺎﺒﻓ ﺔﻤﻋ لﻮﺳر ﻪﻠﻟا ﻳﺮاﻮﺣو ﻲﺑأ ﺮﻜﺑ ﻲﺿر ﻪﻠﻟا ﻪﻨﻋ لﺎﻘﻓ ﺎﻣ ﻲﻟ ﻻ ﯨﺮأ ﺎﻴﻠﻋ لﺎﻗ لﺎﻘﻓ ﻲﻠﻋ ﻲﺿر ﻪﻠﻟا ﻪﻨﻋ ﻻ لﺎﻘﻓ ﻪﻟ ﺎﻳ ﻲﻠﻋ ﺖﻠﻗ ﻦﺑا ﻢﻋ لﻮﺳر ﻪﻠﻟا ﻦﺘﺧو ﻢﺛ لﺎﻗ ﻮﺑأ ﺮﻜﺑ ﺎﻣ ﻲﻟ ﻻ ﯨﺮأ ﺮﻴﺑﺰﻟا لﺎﻗ ﺎﻨﺛﺪﺣ ﺪﺒﻋ ﻰﻠﻋﻷا ﻦﺑ ﺪﺒﻋ ﻰﻠﻋﻷا ﺎﻨﺛﺪﺣ دواد ﻦﺑ ﺐﻫﺬﻓ لﺎﺟر ﻦﻣ رﺎﺼﻧﻷا اوءﺎﺠﻓ ﻪﺑ ﻲﺑأ ﺪﻨﻫ ﻦﻋ ﻲﺑأ ةﺮﻀﻧ لﺎﻗ ﺎﻤﻟ ﻊﻤﺘﺟا سﺎﻨﻟا ﻰ ﻲﻨﺛﺪﺣ ﺪﻴﺒﻋ ﻪﻠﻟا ﻦﺑ ﺮﻤﻋ يﺮﻳراﻮﻘﻟا

Telah menceritakan kepadaku ‘Ubaidullah bin ‘Umar Al-Qawaariiriy : Telah menceritakan kepada kami ‘Abdul-A’laa bin ‘Abdil-A’laa : Telah menceritakan kepada kami Daawud bin Abi Hind, dari Abu Nadlrah, ia berkata : Ketika orang-orang berkumpul (berbaiat) kepada Abu Bakr radliyallaahu ‘anhu, ia (Abu Bakr) berkata : “Ada apa denganku, (mengapa) aku tidak melihat ‘Aliy ?”. Maka pergilah beberapa orang dari kalangan Anshaar yang kemudian kembali bersamanya (‘Aliy). Lalu Abu Bakr berkata kepadanya : “Wahai ‘Aliy, engkau katakan engkau anak paman Rasulullah shalallaahu ‘alaihi wa sallam dan sekaligus menantu beliau”. ‘Aliy radliyallaahu ‘anhu berkata : “Janganlah engkau mencela/marah wahai khalifah Rasulullah. Bentangkanlah tanganmu !”. Lalu ia membentangkan tangannya dan kemudian berbaiat kepadanya. Kemudian Abu Bakr pun berkata : “Ada apa denganku, (mengapa) aku tidak melihat Az-Zubair ?”. Maka pergilan beberapa orang dari kalangan Anshaar yang kemudian kembali bersamanya (Az-Zubair). Abu Bakr berkata : “Wahai Zubair, engkau katakan engkau anak bibi Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam dan sekaligus hawariy beliau”. Az-Zubair berkata : “Janganlah engkau mencela/marah wahai khalifah Rasulullah. Bentangkanlah tanganmu !”. Lalu ia membentangkan tangannya dan kemudian berbaiat kepadanya” [Diriwayatkan oleh ‘Abdullah bin Ahmad dalam As-Sunnah no. 1292].

Zakir Ali :

Dan juga ini,

َِ ٍْ، ِﺎ ﻴَﻟِإ ﻬْ ﻗَو ﺪَ ْ ﻓِﺮ اﻮُ ﻧﺎَﻓ ﺼْ َ ﻦﻳِﺪ ﺷاَر ،َِ اْوَﺮَﻓ ﻜَﻳْأَر ﻢُ ْوﻻَ َ ﻌِﺟْﺮَﺗ اﻮُ ﻟِإ ﻲَ .َّ ﻓَﺮ اﻮُ ﻧﺎَﻓ ﺼْ َﺎ ﻨَﻋ ﻬْ َ ﻠَﻓ ﻢَ ْ ﻌِﺟْﺮَﻳ اﻮُ ﻦِ ْ ﺘَﺣ ﻰَّ ﻌَﻳﺎَﺑ اﻮُ ﺑﻲِ ﻷَِ ﺮْﻜَﺑ "ٍ جَﺮَﺧ َ ﺮَﻤُﻋ ،ُﺎ ﻫوُءﺎَﺟ َ ﻟﺎَﻘَﻓ ﺖَ :ْ ﻠْﻌَﺗ ﻤَ نﻮُ َ ﻧَﺄ َّ ﺮَﻤُﻋ َﻗﺪَ ْ ﻧَءﺎَﺟ ﻲِ ، ﻒَ َ ﻠﻟﺎِﺑ ﻪَّ ِ ﺌَﻟ ﻦِ ْ ﺗْﺪُﻋ ﻢُ ْ ﻴَﻟ ﻗِّﺮَﺤُ ﻦَ َّ ﻴَﻠَﻋ ﻜْ ﻢُ ُ ﻴَﺒْﻟا ﺖْ ،َ ﻳاَو ﻢْ ُ ﻠﻟا ﻪَّ ِﻴﻦَ ﻴَﻟ ﻤَ ﻀْ َِّ ﺎَﻤِﻟ ﻠَﺣ ﻒَ َ ﻴَﻠَﻋ ﻪْ ،ِ ﻣ ﺐَ َّ ﺎَﻨْﻴَﻟِإ ﻌَﺑ ﺪْ َ ﻚﻴِﺑَأ َ ﻨِﻣ ﻚْ ،َ ﻳاَو ﻢْ ُ ﻠﻟا ﻪَّ ِ ﺎَﻣ ﻛﺎَذ َ ﻌِﻧﺎَﻤِﺑ ﻲِ ﻧِﺈ ِ ﺘْﺟا ﻊَﻤَ ءَ ﺆﻻُ َﻫَِ ﺮَﻔَّﻨﻟا ُ ﻨِﻋ ﺪْ كَ ِ، ﻠَﺣ ﻢَ ﺑﻬِ ِْ ﻧَﺄ ْ ﺮَﺤُﻳ قَّ ﻢَ ﻴَﻠَﻋ ﻬْ ُِ ﻴَﺒْﻟا ﺖْ ،"ُ لﺎَﻗ :َ ﻠَﻓ ﺎَّﻤَ ﺮَﻤُﻋ َﺑﻦْ َ بﺎ ﺨْﻟا ﻄَ َِّ جَﺮَﺧ َ ﺘَﺣ ﻰَّ ﺧَد ﻞَ َ ﺣَأ ﺪَ ٍ ﺣَأ ﻃﺎَﻓ ،َِ لﺎَﻘَﻓ ":َ ﺎَﻳ ﻨِﺑ ﺖْ َ لﻮ رﺳَ ُِ ﻠﻟا ﻪَّ ِﻠﻰَّ ﺻَ ﻪﻠﻟا ُ ﻴَﻠَﻋ ﻪْ ِﻠﻢَّ وﺳَ ََ ﻠﻟاَو ﻪَّ ِ ﺎَﻣ ﻣﻦِ ْ ﺣَأ ﺪَ ٍ ﻧَﺄ ْ ﺮُﻣآ ﻚﻴِﺑَأ ،َ ﺎَﻣَو ﻠﻢَّ وﺳَ ََ نﺎَﻛ َ ﻠَﻋ ﻲِ ٌّ ﺮْﻴَﺑُّﺰﻟاَو نُ ﺧ ْﺪَﻳ ﻼُ َِ ﻠَﻋ ﻰَ ﻤﺔَ ﻃﺎَﻓ َِ ﻨِﺑ ﺖْ ِ لﻮ رﺳَ ُِ ﻠَﻋ ﻰَ ﻤﺔَ ﻴَﻠَﻋ ﻪْ ِﻠﻢَّ وﺳَ َﺎَ رِوﺎ ﻧوُ ﻬَ َ ﻴَﻓ ﺸُ ،َ ﻌِﺠَﺗْﺮَﻳَو نﻮُ َﻓﻲِ ﻢ ﺮْﻣَأ ﻫِ ،ِْ ﻠَﻓ ﺎَّﻤَ ﻎَﻠَﺑ َ ﻟَذ ﻚِ َ ﺣَأ ﺐَ َّ ﺎَﻨْﻴَﻟِإ ﻣﻦِ ْ ﺎﻨﺛﺪﺣ ﻴَﺒُﻋ ﺪْ ُ ﻠﻟا ﻪَّ ِﺑﻦْ ُ ﺮَﻤُﻋ ،َ ﺣ ﺎَﻨَﺛَّﺪَ ﺪْﻳَز ُﺑﻦْ ُﻠﻢَ أﺳَ ،َْ ﻋﻦَ ْ ﻪﻴِﺑَأ ِﻠﻢَ أﺳَ َ:ْ ﻠﻟا ﻪَّ ِﻠﻰَّ ﺻَ ﻪﻠﻟا ُ ﻪَّﻧَأ ُ ﻦﻴِﺣ َ ﻊِﻳﻮُﺑ َﺑﻲِ ﻷَِ ﺮْﻜَﺑ ٍ ﻌَﺑ ﺪْ َ لﻮ رﺳَ ُِ ﻠﻟا ﻪَّ ِﻠﻰَّ ﺻَ ﻪﻠﻟا ُ ﻴَﻠَﻋ ﻪْ ﺣ ﺎَﻨَﺛَّﺪَ ﺤُﻣ ﻤَ ﺪَّ ُﺑﻦْ ﺮُ ﺑﺸ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bisyr : Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin ‘Umar : Telah menceritakan kepada kami Zaid bin Aslam, dari ayahnya yang bernama Aslam, ia berkata : Ketika bai’at telah diberikan kepada Abu Bakar sepeninggal Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam, ‘Aliy dan Az-Zubair masuk menemui Faathimah binti Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam, mereka bermusyawarah dengannya mengenai urusan mereka. Ketika berita itu sampai kepada ‘Umar bin Al-Khaththaab, ia bergegas keluar menemui Fatimah dan berkata : “Wahai putri Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam, demi Allah tidak ada seorangpun yang lebih kami cintai daripada ayahmu, dan setelah ayahmu tidak ada yang lebih kami cintai dibanding dirimu. Akan tetapi demi Allah, hal itu tidak akan mencegahku jika merekaberkumpul di sisimu untuk kuperintahkan agar membakar rumah ini tempat mereka berkumpul.” Ketika ‘Umar pergi, mereka (‘Aliy dan Az-Zubair) datang dan Faathimah berkata : “Tahukah kalian bahwa ‘Umar telah datang kepadaku dan bersumpah jika kalian kembali ia akan membakar rumah ini tempat kalian berkumpul. Demi Allah, ia akan melakukan apa yang ia telah bersumpah atasnya jadi pergilah dengan damai, simpan pandangan kalian dan janganlah kalian kembali menemuiku”. Maka mereka pergi darinya dan tidak kembali menemuinya sampai mereka membaiat Abu Bakar [Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah 14/567; shahih].

2 riwayat ini jelas menunjukkan pembaiatan Saidina Ali keatas Abu Bakar telahpun berlaku sebelum dari Saidatina Fatimah wafat, dan sudah pasti pembaiatan ini terjadi awal bukan 6 bulan sesudah itu.

Zakir Ali :

Adapun, tindakan Saidina Umar RA yg marah dan mengancam akan membakar rumah Faathimah adalah wajar, karena mereka berkumpul di tempat tersebut dan telah memisahkan diri dari jama’ah kaum muslimin yang telah berbaiat kepada Abu Bakr radliyallaahu ‘anhu.

Ancaman, Saidina Umar itu bukanlah didasari kecenderungan peribadi mahupun nafsu namun ia melakukan tindakan itu berdasarkan nas. Sebagaimana yg telah diketahui bahwa mayoritas shahabat telah berbaiat kepada Abu Bakr radliyallaahu ‘anhu (sebagai khaliifah), sementara itu Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam pernah bersabda :

ً ِﻣ َﻦ ْ ﻓَﺎﺮَﻗ َ ﺎﻋَﺔ اﻟْﺠ َﻤَ َ ﺒْﺮًا ﺷِ ﺎت ﻓ َﻤَ َ إ ِﻻَّ ﻣَﺎت َ ﻣِﻴﺘ َﺔ ً ﻠِﻴ َّﺔ ﺟَﺎﻫ

“Barangsiapa yang memisahkan dari jama’ah sejengkal, maka ia meninggal seperti bangkai Jahiliyyah” [Diriwayatkan oleh Al-Bukhaariy, Muslim, dan yang lainnya].

ُ َﻓَﺎﻗْﺘُﻠ ُﻮه ﻣ َﻦ ْ أَﺗَﺎﻛ ُﻢ ْ وَأَﻣْﺮُﻛ ُﻢ ْ ﻴﻊ ﺟ َﻤِ ٌ ﻋَﻠ َﻰ رَﺟ ُﻞ ٍ وَاﺣ ِﺪ ٍ ﻳُﺮِﻳﺪ ُ ﺄَﻧ ْﻖ ﻳ َﺸُ َّ ﺎﻛ ُﻢ ﻋ َﺼَ ْ أَو ْ ﻳُﻔَﺮ ِّق َﻢ ﺎﻋَﺘَﻜُ ﺟ َﻤ ْ

“Siapa yang datang kepada kalian dalam keadaan kalian telah sepakat terhadap satu orang (untuk jadi pemimpin) lalu dia ingin merusak persatuan kalian dan memecah jama’ah kalian, maka bunuhlah dia” [Diriwayatkan oleh Muslim, Abu ‘Awaanah, Ath-Thabaraaniy, dan yang lainnya].

Jika kita membaca nash-nash tersebut di atas, salahkah yang dilakukan ‘Umar yang mengancam mereka yang memisahkan diri jama’ah dan tidak berbaiat kepada Abu Bakr radliyallaahu ‘anhum ?. Atau, tindakan tidak memberikan baiat dan memisahkan diri dari jama’ah kaum muslimin malah merupakan tindakan yang terpuji ?.

Yang benar di sini bahwa ancaman ‘Umar tersebut diucapkan karena ia melihat apa yang dilakukan ‘Aliy dan Az-Zubair merupakan satu kekeliruan, yang dapat memecah-belah persatuan kaum muslimin. Sikap keras ‘Umar radliyallaahu ‘anhu itu dimaklumi karena ia memang mempunyai karakter yang tegas, sebagaimana telah dikenal dalam riwayat dan sirahnya. Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam pernah bersabda :

ُ ﻢ ﺪ ُّﻫُ وَأ َﺷَ ْ ﻓ ِﻲ أَﻣْﺮ ِ اﻟﻠ َّﻪ ِ ﻋُﻤَﺮ

“Dan yang paling tegas dalam menegakkan urusan Allah (syari’at-Nya) adalah ‘Umar……” [Diriwayatkan oleh At-Tirmidziy no. 3791, dan ia berkata : “Hadits hasan shahih”].

Zakir Ali :

Tambahan, Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam sendiri pernah mengancam akan membakar rumah orang-orang yang tidak menghadiri shalat berjama’ah di masjid :

ِ ًﻧَﺎر ٍ ﻓَﺄُﺣَﺮ ِّق َ ﻋَﻠ َﻰ ﻣ َﻦ ْﻻَ ﻳَﺨْﺮُج ُ إِﻟ َﻰ ةﻼَ اﻟﺼَّ رَﺟُ ﻳَﺆُم ُّ اﻟﻨَّﺎس َ ﺛ ُﻢ َّ آﺧ ُﺬ َﻼً ﻌَ ﺷُ ﻣ ِﻦ ﺪ ﺑَﻌْ ُﺪ ﻟَﻘَ ْﺖﻤْ ﻤَ ﻫَ ُ ﺄَﻧ ْ آﻣُﺮ َ ﺬِّﻧ ﺆَ اﻟْﻤُ َ ﻴﻢ ﻓَﻴُﻘِ َ ﺛ ُﻢ َّ آﻣُﺮ َﻼ ْ

“Sungguh, aku berkeinginan memerintahkan seorang mu'adzin untuk mengumandangkan iqamat, lalu aku perintahkan seseorang untuk memimpin orang-orang shalat, lalu aku nyalakan api dan membakar (rumah-rumah) orang yang tidak keluar untuk shalat berjama'ah (tanpa alasan yang benar)” [Diriwayatkan oleh Al-Bukhaariy, Muslim, dan yang lainnya].

Jadi kesimpulannya, setelah meneliti nas2 berikut maka tiada salahnya Umar mengancam untuk memastikan mereka tdk memisahkan diri dari jama'ah.

Seterusnya, riwayat ini:

Telah menceritakan kepada kami Yahyaa bin Bukair : Telah menceritakan kepada kami Al-Laits,dari ‘Uqail, dari Ibnu Syihaab, dari ‘Urwah, dari ‘Aaisyah : Bahwasannya Faathimah ‘alaihis-salaam binti Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam mengutus utusan kepada Abu Bakr meminta warisannya dari Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam dari harta fa’i yang Allah berikan kepadabeliau di Madinah dan Fadak, serta sisa seperlima ghanimah Khaibar. Maka Abu Bakr berkata : ‘Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam pernah bersabda : 'Kami tidak diwarisi, segala yang kami tinggalkan hanya sebagai sedekah. Hanya saja, keluarga Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam makan dari harta ini’. Dan demi Allah, aku tidak akan merubah sedikitpun shadaqah Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam dari keadaannya semula sebagaimana harta itu dikelola semasa Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam, dan akan aku kelola sebagaimana Rasulullah mengelola. Maka Abu Bakr enggan menyerahkan sedikitpun kepada Fathimah sehinggaFathimah marah kepadaAbu Bakr dalam masalah ini. Fathimah akhirnya mengabaikan Abu Bakr dan tak pernah mengajaknya bicara hingga ia meninggal. Dan ia hidup enam bulan sepeninggal Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam. Ketika wafat, ia dimandikan oleh suaminya, Aliy, ketika malam hari, dan ‘Aliy tidak memberitahukan perihal meninggalnya kepada Abu Bakr; padahal semasa Faathimah hidup, Aliy dituakan oleh masyarakat. Akan tetapi, ketika Faathimah wafat, ‘Aliy memungkiri penghormatan orang-orang kepadanya, dan ia lebih cenderung berdamai dengan Abu Bakr dan berbaiat kepadanya, meskipun ia sendiri tidak berbaiat di bulan-bulan itu. ‘Aliy kemudian mengutus seorang utusan yang inti pesannya : 'Tolong datangilah kami, dan jangan seorangpun bersamamu!'. Ucapan ‘Aliyinikarena ia tidak suka jika Umar turut hadir (bersama Abu Bakr). Namun ‘Umar mengatakan : 'Tidak, demi Allah, jangan engkau temui mereka sendirian'. Abu Bakr berkata : 'Kalian tidak tahu apa yang akan mereka lakukan terhadapku. Demi Allah, aku sajalah yang menemui mereka.' Abu Bakr lantas menemui mereka. ‘Aliy mengucapkan syahadat dan berkata : 'Kami tahu keutamaanmu dan apa yang telah Allah kurniakan kepadamu. Kami tidak mendengki kebaikan yang telah Allah berikan padamu, namun engkau telah sewenang-wenang dalam memperlakukan kami. Kami berpendapat/berpandangan, selayaknya kami peroleh bagian karena kedekatan kekerabatan kami dari Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam’. Hingga kemudian kedua mata Abu Bakr menangis (karena mendengarnya). Ketika Abu Bakr bicara, Abu Bakr berkata : ‘Demi Dzat yang jiwaku ada di tangan-Nya, kekerabatan Rasulullah lebih aku cintai daripada aku menyambung kekerabatanku sendiri. Adapun percekcokan antara aku dan kalian dari harta ini, sebenarnya aku selalu berusaha berbuat kebaikan. Tidaklah kutinggalkan sebuah perkara yang kulihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melakukannya, melainkan aku melakukannya juga’. Kemudian ‘Aliy berkata kepada Abu Bakr : 'Waktu baiat kepadamu adalah nanti sore’. Ketika Abu Bakr telah shalat Dhuhur, ia naik mimbar. Ia ucapkan syahadat, lalu ia menjelaskan permasalahan ‘Aliy dan ketidakikutsertaannya dari bai'at serta alasannya. ‘Aliy kemudian beristighfar dan mengucapkan syahadat, lalu mengemukakan keagungan hak Abu Bakar, dan ia ceritakan bahwa apa yang ia lakukan tidak sampai menyeretnya untuk dengki kepada Abu Bakar. Tidak pula sampai mengingkari keutamaan yang telah Allah berikan kepada Abu Bakr. (‘Aliy berkata) : ‘Hanya saja, kami berpendapat/berpandangan bahwa kami sebenarnya layak untuk menyatakan pendapat dalam masalah ini (warisan), namun Abu Bakr telah bertindak sewenang-wenang terhadap kami sehingga kami pun merasa jengkel/marah terhadapnya'. Kaum muslimin pun bergembira atas pernyataan ‘Aliy dan berujar : 'Engkau benar'. Sehingga kaum muslimin semakin dekat dengan ‘Aliy ketika ‘Aliy mengembalikan keadaan menjadi baik” [Diriwayatkan oleh Al-Bukhaariy no. 4240-4241].

Seperti yg saya sebutkan awal tadi, Saidina Ali sememangnya mempebaharui baiatnya untuk kali kedua. Namun sebagaimana yg juga disebutkan tadi baiat ini dilakukan untuk mengelak salah faham org yg diluar madinah. Bai'at ini terjadi sebagai bai'at penguat perdamaian antara keduanya, sekaligus bai'at kedua, yakni setelah kejadian di Saqifah sebagaimana yang telah diriwayatkan Ibnu Khuzaimah dan dishahihkan oleh Imam Muslim. Disamping itu, Ali juga tidak pernah memisahkan diri dari Abu Bakar selama enam bulan pertama itu. Ia tetap shalat di belakang Abu Bakar dan turut menghadiri majlis permusyawaratannya. Dan ia juga pernah berangkat bersama Abu Bakar ke Dzul Qashshah.

Dalam Shahih al-Bukhari disebutkan bahwa Abu Bakar mengimami shalat beberapa malam setelah Rasulullah wafat, kemudian ia keluar dari masjid dan bertemu dengan al-Hasan bin Ali sedang bermain bersama anak-anak, maka Abu Bakar segera menggendongnya seraya berkata, "Anak ini sungguh sangat mirip dengan Nabi, tidak mirip dengan Ali." Sementara Ali hanya tertawa mendengar.[Rujuk Shahih al-Bukhari, kitab al-Manaqib, hadits no. 3750. Melalui Tartib Wa Tahzib, kitab al bidayah Wan Nihayah, Al Hafidz Ibnu Katsir. Disusun oleh Dr. Muhammad bin Shamil as-Sulami m/s 66]

Adapun, kisah tanah fadak jawapannya akan menyusul dibawah nanti.

Seterusnya, mengenai perkataan Ummul Mukminin Aisyah :

ٍ و َﻣُﺒَﺎﻳَﻌَﺘَﻪ ُ وَﻟ َﻢ ْ ﻳَﻜ ُﻦ ْ ﻳُﺒَﺎﻳِﻊ ﺗِﻠ ْﻚ َﺮ ﺷ ْﻬُ اﻷَْ َ ﻓَﻠَﻤَّﺎ ﺗُﻮُﻓِّﻴ َﺖ ْ اﺳْﺘَﻨْﻜَﺮ َ ﻋَﻠ ِﻲ ٌّ ﺟ ُﻮه وُ َ اﻟﻨَّﺎس ِﺲ ﻓَﺎﻟْﺘَﻤَ َ ﺎﻟَﺤَﺔ ﻣ ُﺼَ َ أَﺑ ِﻲ ﺑَﻜْﺮ

Ketika [Sayyidah Fathimah] wafat ‘Aliy memungkiri penghormatan orang-orang kepadanya, dan ia lebih cenderung berdamai dengan Abu Bakr dan berbaiat kepadanya, meskipun ia sendiri tidak berbaiat di bulan-bulan itu.

Saidatina Aisyah sebenarnya tdk mengetahui akan peristiwa pembaiatan pertama Saidina Ali kepada Abu Bakar. Selain dari org2 diluar madinah yg tdk mengetahui hal pembaiatan Saidina Ali kepada Abu Bakar, terdapat juga segelintir org yg berada di madinah turut tdk mengetahui hal ini. Atas sbb inilah, ada kemungkinannya mengapa pembaiatan kali kedua dilakukan Saidina Ali. Berbalik kepada Ummul Mukminin Aisyah, beliau sememangnya tdk mengetahui hal pembaiatan Saidina Ali yg pertama, kerana pada waktu itu Baginda Nabi saw baru saja wafat jadi ia hanya duduk tetap dirumah sekaligus ia tdk mengetahui hal pembaiatan itu..

Zakir Ali :

Seterusnya, soal Hadis 12 Khalifah

dari Jabir bin Samurah, ia berkata, “Saya masuk bersama ayah saya kepada Nabi SAW. maka saya mendengar beliau berkata, ‘Sesungguhnya urusan ini tidak akan habis sampai melewati dua belas khalifah.’ Jabir berkata, ‘Kemudian beliau berbicara dengan suara pelan. Maka saya bertanya kepada ayah saya, ‘Apakah yang dikatakannya?’ Ia berkata, ‘Semuanya dari suku Quraisy.’ Dalam riwayat yang lain disebutkan, ‘Urusan manusia akan tetap berjalan selama dimpimpin oleh dua belas orang.’ Dalam satu riwayat disebutkan. ‘Agama ini akan senantiasa jaya dan terlindungi sampai dua belas khalifah. (H.R.Shahih Muslim, kitab “kepemimpinan”, bab”manusia pengikut bagi Quraisy dan khalifah dalam kelompok Quraisy”).

Dlm hadis ini jelas sebut Dua belas khalifah kesemua dari kelompok QURAISY.. Untuk pengetahuan kamu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Muawiyah Radiallahu Anhum dan beberapa khalifah bani umayyah yg lain juga berketurunan QURAISY.

So, untuk menyimpulkan 12 khalifah QURAISY itu dari Imam2 syiah adalah sesuatu yg agak terburu buru. Mengapa tdk?? Sebabnya:

1) Bukan 12 Imam syiah itu shj berasal dari keturunan Quraisy sebaliknya Abu Bakar, umar, uthman, ali, Muawiyah dan khalifah yg lain2 juga ada berbangsa quraisy.

2) Riwayat syiah sendiri saling bertentangan/kontradiksi perihal Imam 12. Imam Syiah itu 12 atau 13 sih..??

Lihat riwayat2 didalam kitab syiah ini:

Al-Kulainiy berkata :

ٍُ ﺪ أَﺣ ْﻤَ َ ﻋ َﻦ ْﺪ ﺤَﻤَّ ﻣُ ِ ﺑْﻦ ِ ﻴْﻦ ﺴَ اﻟْﺤُ ِ ﻋ َﻦ ْ أَﺑ ِﻲ ﻴﺪ ﺳ َﻌِ ﺛَﺎﺑ ِﺖ ٍ ﻋ َﻦ ْ أَﺑ ِﻲ اﻟْﺠَﺎرُود ِ ﻋ َﻦ ْ أَﺑ ِﻲ ﻔَﺮ ﺟ َﻌْ ٍ( ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺪ ﺤَﻤَّ ﻣُ ُ ﺑْﻦ ُ ﻳَﺤْﻴ َﻰ ﻋ َﻦ ْﺪ ﺤَﻤَّ ﻣُ ِ ﺑْﻦ ِ ُ اﻟﻠَّﻪ ِ( ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ ) إِﻧ ِّﻲ وَ اﺛْﻨ َﻲ ْﺮ ﻋ َﺸَ َ ﻣ ِﻦ ْ ﻟْﺪ ِي وُ وَ ﻮﺮِﻳ ﻔُ اﻟْﻌ ُﺼْ ِّ ﻋ َﻦ ْ ﻋَﻤْﺮِو ﺑْﻦ ِ ﺮْﺿ اﻷَْ َ ﺄَﻧ ْ ﻴﺦ ﺗ َﺴِ َﺎ ﻠ ِﻬَ ﺑِﺄَﻫْ ﻓَﺈِذَا ﺐ ذَﻫَ َ ﺛْﻨَﺎ اﻻِ ﺮ ﻋ َﺸَ َ ﻣ ِﻦ ْ ﻟْﺪ ِي وُ ﺎﺧ َﺖ ﺳَ )ِ ﻗَﺎل َ ﻗَﺎل َ ﻮل رَﺳُ ﺮْﺿ اﻷَْ ُﺎ ﻠ ِﻬَ ﺑِﺄَﻫْ وَﻟ َﻢ ْ ﺮُوا ﻳُﻨْﻈَ أَﻧ ْﺖ َ ﻳَﺎ ﻋَﻠ ِﻲ ُّ زِر ُّ ﺮْﺿ اﻷَْ ِ ﻨ ِﻲ ﻳَﻌْ ﺎ أَوْﺗَﺎدَﻫَ وَﺎ ﺟِﺒَﺎﻟ َﻬَ ﺑِﻨَﺎ أَوْﺗَﺪ َ اﻟﻠَّﻪ

Muhammad bin Yahyaa, dari Muhammad bin Ahmad, dari Muhammad bin Al-Husain, dari Abu Sa’iid Al-‘Ushfuriy, dari ‘Amru bin Tsaabit, dari Abul-Jaarud, dari Abu Ja’far (‘alaihis-salaam) berkata : Telah bersabda Rasulullah (shallallaahu ‘alaihi wa aalihi) : “Sesungguhnya aku, 12 orang anakku, dan engkau wahai ‘Aliy adalah kancing bumi, - yaitu pasak-pasaknya dan gunung-gunungnya - yang dengan kami Allah mem(p)asak bumi agar tidak tenggelam bersama penghuninya. Apabila 12 orang anakku itu meninggal, bumi akan tenggelam bersama penghuninya, dan mereka tidak tidak diberi tangguh sedikitpun” [Al-Kaafiy, 1/534 no. 17].

Riwayat di atas menjelaskan bahwa 12 imam dari anak atau cucu Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam itu di luar ‘Aliy bin Abi Thaalib radliyallaahu ‘anhu. Sedangkan ‘Aliy sendiri adalah imam (bagi kalangan Syi’ah). Konsekuensi matematisnya, jumlah imam adalah 13 orang bukan 12. ^____^

Abu Ja’far Ath-Thuusiy kemudian membawakan riwayat dengan sanadnya Al-Kulainiy sebagai berikut :

أﺑﻲ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ، ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ، ﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﺤﻴﻰ [ ﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ ، ﻋﻦ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ، ﻗﺎل : ﻗﺎل رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺑﻬﺬا اﻹﺳﻨﺎد ﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻷﺮﺿ ﺄﻧ ﺗﺴﻴﺦ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻌﺼﻔﺮي ]، ﻋﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ، ﻋﻦ أﺑﻲ اﻟﺠﺎرود ، ﻋﻦ أﺑﻲ ﺟﻌﻔﺮ : إﻧﻲ وأﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ وﻟﺪي وأﻧﺖ ﻳﺎ ﻋﻠﻲ زر اﻷﺮﺿ - أﻋﻨﻲ أوﺗﺪﻫﺎ وﺟﺒﺎﻟﻬﺎ - ﺑﻨﺎ أوﺗﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﺄﻫﻠﻬﺎ ، ﻓﺈذا ذﻫﺐ اﻹﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ وﻟﺪي ﺳﺎﺧﺖ اﻷﺮﺿ ﺑﺄﻫﻠﻬﺎ وﻟﻢ ﻳُﻨﻈﺮوا واﻟﻪ وﺳﻠﻢ

Dan dengan sanad ini, dari Muhammad bin ‘Abdillah bin Ja’far, dari ayahnya, dari Muhammad bin Ahmad bin Yahyaa, [dari Muhammad bin Al-Husain, dari Abu Sa’iid Al-‘Ushfuriy], dari ‘Amru bin Tsaabit, dari Abul-Jaaruud, dari Abu Ja’far ‘alaihis-salaam, ia berkata : Telah bersabda Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa aalihi wa sallam : “Sesungguhnya aku, 11 orang anakku, dan engkau wahai ‘Aliy adalah kancing – yaitu pasak-pasaknya dan gunung-gunungnya – dan dengan kami Allah mem(p)asak bumi agar tidak tenggelam bersama penghuninga. Apabila 12 orang anakku itu meninggal, bumi akan tenggelam bersama penghuninya, dan mereka tidak tidak diberi tangguh sedikitpun” [Al-Ghaibah, hal. 138-139].

Telah terjadi tahriif dalam riwayat yang dibawakan Ath-Thuusiy ini. Riwayat ini telah mengubah lafadh 12 orang menjadi 11 orang. Tahrif ini sangatlah kentara karena di bagian akhir riwayat Ath-Thuusiy masih tertulis 12 orang. Kita tidak tahu, siapakah yang men-tahriif lafadh ini. Apakah Ath-Thuusiy atau yang lainnya.

Namun, tindakan At Tusi yg mentahrif riwayat tersebut tdklah mampu menyembunyikan keraguan dalam riwayat2 syiah kerana riwayat diatas tersebut punya sokongannya dari riwayat yg ini:

ﺟﺪه ﻋﻦ إﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﺑﻬﻠﻮل ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﻃﻠﺤﺔ ﺑﻦ زﻳﺪ ﻋﻦ اﻟﺰﺑﻴﺮ ﺑﻦ ﻋﻄﺎ ﻋﻦ ﻋﻤﻴﺮ ﻦ : واﻟﻠﻪ ﻟﻘﺪ ﻋﻬﺪ إﻟﻴﻨﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ وﻫﺒﺎن ﻋﻦ داود ﺑﻦ ﻫﻴﺜﻢ ﻋﻦ أو ﻣﻘﺘﻮل ﻫﺎﻧﻲ ﻋﻦ ﺟﻨﺎدة ﺑﻦ أﺑﻲ اﻣﻴﺔ ﻗﺎل : ﻗﺎل اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺻﻠﻮﺎﺗ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ ﺄﻧ ﻫﺬا اﻻﻣﺮ ﻳﻤﻠﻜﻪ اﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ إﻣﺎﻣﺎ ﻣﻦ وﻟﺪ ﻋﻠﻲ وﻓﺎﻃﻤﺔ ، ﻣﺎﻣﻨﺎ إﻻ ﻣﺴﻤﻮم

Muhammad bin Wahbaan, dari Daawud bin Haitsam, dari kakeknya, dari Ishaaq bin Bahluul, dari ayahnya, dari Thalhah bin Zaid, dari Az-Zubair bin ‘Athaa’, dari ‘Umair bin Haaniy, dari Junaadah bin Abi Umayyah, ia berkata : Al-Hasan bin ‘Aliy shalaawatullahi ‘alaihimaa berkata : “Demi Allah, sungguh Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa aalihi wa sallam telah berjanji kepada kami bahwa urusan ini akan dimiliki oleh 12 orang imam dari anak/keturunan ‘Aliy dan Faathimah. Dan tidak ada pada diri kami kecuali akan diracuni atau dibunuh” [Bihaarul-Anwar;rujuk sini untuk lihat riwayatnya versi Arab: http://www.al-shia.org/html/ara/books/lib-hadis/behar27/a22.html]

Lantas, jika riwayat syiahnya sendiri saling bertentangan, disamping jumlah Imam2nya yg masih tdk menentu ada yg kata 12 dan ada yg kata 13. Maka tdk usahlah menyibukkan diri berdalil dgn riwayat dari kitab mazhab lain, yg mana anda sendiri kurang mengerti. Hehehe

Zakir Ali :

"Syeh Mufid meriwayatkan dari hakim Uyaimah, ia bertanya kepada Imam AliZainal Abidin as," Apakah Ali bin Abi Thalib seorang muhaddas? ''Beliau menjawab, "Ya benar, dan setiap Imam dari kalangan kami Ahlul Bait adalah muhaddas (orang yang di ajak bicara)

Ash Shaffar meriwayatkan dari humran dari Imam Bqir as. beliau berkata: "Rasulullah saw. bersabda, "Ada duabelas orang dari Ahlul Baitku yang muhaddas."

Ulasan saya :

Perkataan Syeikh Mufid(ulamak syiah) tdklah berharga untuk diperbahaskan. Tambahan, riwayat2 didalam kitab syiah sendiri yg saling bertentangan.

"Dua belas Imam adalah tokoh-tokoh suci dan para pemimpin spiritual yang prihal mereka Nabi suci telah meramalkanya. menunnjukkan mereka sebagai sumber dan alat bimbingan bagi umat manusia, Nabi saw bersabda: "Selama dua belas penggantiku meneruskan pemerintahan, agama ini (Islam) akan hidup (di dunia ini)." (Sunnan Abu Daud)"

+

"Dalam bagian kitab fadhl ahlulbait, Muslim menyebut dua belas orang dari kalangan Bani Hasyim. Juga Bukhari dalam Shahih Bukhari bagian kitab al-ahkam meriwayatkandari Jabir bin Samurah bahwa Nabi Muhammad saw bersabda, “Selepasku adalah dua belas amir (pemimpin).”Bukhari menyebutkannya dengan tiga riwayat dan Muslim sembilan riwayat serta Abu Daud tiga riwayat. Sedangkan Al-Turmudzi satu riwayat dan Al-Humaidi tiga riwayat."

+

"Dalam bagian kitab fadhl ahlulbait, Muslim menyebut dua belas orang dari kalangan Bani Hasyim. Juga Bukhari dalam Shahih Bukhari bagian kitab al-ahkam meriwayatkandari Jabir bin Samurah bahwa Nabi Muhammad saw bersabda, “Selepasku adalah dua belas amir (pemimpin).”Bukhari menyebutkannya dengan tiga riwayat dan Muslim sembilan riwayat serta Abu Daud tiga riwayat. Sedangkan Al-Turmudzi satu riwayat dan Al-Humaidi tiga riwayat."

Ulasan saya:

Tdk ada harganya kamu membawakan riwayat2 ini sekiranya kamu tdk mengerti siapakah suku quraisy itu, DAN tambahan riwayat didalam kitab kamu(syiah) sendiri saling bertentangan berkenaan jumlah Imam.

Adapun riwayat ini:

"Al-Qunduzi al-Hanafi dalam Yanabi’ al-Mawaddah bab 95meriwayatkan bahwa Jabir bin ‘Abdullah berkata, Rasulullah saw bersabda, “Wahai Jabir! Sesungguhnya para wasiku dan para imam selepasku pertamanya Ali kemudian Hasan kemudian Husain kemudian Ali bin Husain kemudian Muhammad bin Ali Al-Baqir. Anda akan menemuinya wahai Jabir sekiranya Anda mendapatinya; maka sampailah salamku kepadanya. Kemudian Ja’far bin Muhammad, kemudian Musa bin Ja’far, kemudian Ali bin Musa, kemudian Muhammad bin Ali, kemudian Ali bin Muhammad, kemudian Hasan bin Ali. Kemudian Al-Qa’im, namanya sama dengan namaku dan kunyahnya sama dengan kunyahku, anak Hasan bin Ali. Dengan beliaulah Allah akan ‘membuka’ seluruh pelosok bumi di Timur dan di Barat, dialah yang ghaib dari penglihatan. Tidak akan percaya kepada imamahnya melainkan orang yang telah diuji hatinya oleh Allah Swt.” Kemudian Jabir berkata,“Wahai Rasulullah.apakah orang-orang bisa mengambil manfaat darinya ketika ghaibnya?” Beliau menjawab,“Ya! Demi yang mengutuskan aku dengan kenabian sesungguhnya mereka mengambil cahaya daripada wilayahnya ketika ghaibnya, seperti orang mengambil faedah dari matahari sekalipun ianya ditutupi awan.”

Disamping kitab Yanabi' Al mawaddah ini turut diragukan sebagai kitab sunni, riwayat yg kamu bawakan ini juga dhaif. Kerana didalamnya terdapat perawi yg bernama Yunus bin Zhabyan, selain dari awal sanad sudah terlihat kelemahan riwayat karena ketidakjelasan identitas perawi ( ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻏﻴﺮ واﺣﺪ ﻣﻦ أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ).

Didalam AlKhulasah, al-Allamah al-Hilli(muhaddith syiah) berkomentar mengenai peribadi Yunus bin Zhabyan:

و ﻳﻮﻧﺲ ﺑﻦ ﻇﺒﻴﺎن و ﻳﺰﻳﺪ اﻟﺼﺎﺋﻎ أﺑﻮ ﻋﻤﺮو اﻟﻜﺸﻲ ﻗﺎل اﻟﻔﻀﻞ ﺑﻦ ﺷﺎذﺎﻧ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻛﺘﺒﻪ اﻟﻜﺬاﺑﻮن اﻟﻤﺸﻬﻮرﻮﻧ أﺑﻮ اﻟﺨﻄﺎب و ﻗﺎل اﻟﻨﺠﺎﺷﻲ إﻧﻪ ﻣﻮﻟﻰ ﺿﻌﻴﻒ ﺟﺪا و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻨﺎن و أﺑﻮ ﺳﻤﻴﻨﺔ أﺷﻬﺮﻫﻢ ﻗﺎل

Keyword : pendusta kondang. Kalau menurut Najasyi, dha’if jiddan. (Rujuk sini: http://al-shia.org/html/ara/books/lib-rejal/rejal_heli/55.htm#ch263)

Selain itu, didalam Kitab ad-Du`afa, Ibn al-Ghada'iri(ulama' hadis syiah) berkata :

(45)–1–98ِ.)1) (. 97) رَﻮﯨ ﻋﻦ أﺑﻲ ﻋَﺒْﺪاﻟﻠَّﻪ (ع ). ﻻﻳُﻠْﺘَﻔ َﺖ ُ إﻟﻰ ﺣﺪﻳﺜِﻪ ﻳُﻮْﻧ ُﺲ ُ ﺑﻦ ُ ﻇَﺒْﻴﺎن ، ﻛ ُﻮْﻓﻲ ٌّ. ﻏﺎل ٍ، ﻛﺬّﺎﺑ ٌ( 96) وﺿّﺎع ٌ ﻟِﻠﺤﺪﻳﺚ – Yunus b. Zhabyan, Kufan. Ghali, a liar and fabricator of hadith. He narrated from Abu `Abdillah (as). His hadith are not turned to.[ Rujuk sini: http://www.tashayyu.org/rijal/kitab-ad-duafa-of-ibn-al-ghadairi]

Dari sini kesimpulannya, riwayat ini sumbernya dari dedengkotnya syiah imamiyah, bukan riwayat ahlussunnah, dan ditinjau dari ilmu rijalnya syiah sendiri riwayat berasal dari orang yang sangat "bermasalah".

So, bagaimana kamu bisa mendatangkan riwayat yg bermasalah disisi ilmu rijalnya syiah sendiri??

Mengenai pembahasan Yanabi' Al Mawaddah kitab sunni ataupun syiah sila rujuk sini: http://www.facebook.com/note.php? note_id=10150133474625883

Zakir Ali :

"Dalam Kitab Kifayatul Athar, ada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdilah al-Ansari, yang berisikan penjelasan ayat ini.

Ketika ayat ini diwahyukan, Jabir berkata kepada Nabi Saw: Kami tahu bahwa Allah dan Rasul yang dimaksud dalam ayat ini, tapi siapakah Ulil Amri yang ketaatan kepadanya telah digabungkan bersama ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya?” Nabi Saw berkata: “Mereka adalah khalifahku dan imam setelahku. Pertama adalah ‘Ali, kemudian Hasan, kemudian Husain, kemudian ‘Ali putra Husain, kemudian Muhammad bin ‘Ali, yang telah disebutkan sebagai al-Baqir dalam Kitab Taurat. Wahai Jabir! Engkau akan bersua dengannya. Bilamana engkau berjumpa dengannya, sampaikan salamku untuknya. Ia akan digantikan oleh putranya Ja’far Sadiq, kemudian Musa bin Ja’far, kemudian ‘Ali bin Musa, kemudian Muhammad bin ‘Ali, kemudian ‘Ali bin Muhammad, kemudian Hasan bin ‘Ali. Ia akan digantikan oleh anaknya yang namanya dan gelarnya (laqab) sama denganku. Ia akan menjadi Hujjatullah di muka bumi, dan Baqiyatullah di antara manusia. Ia akan menaklukkan dunia yang terbentang dari timur ke barat. Sekian lama ia akan gaib dari pandangan mata para pengikutnya yang keimanan kepadanya akan tinggal hanya dalam kalbu orang yang telah diuji oleh Allah dengan keimanan."

Kitab ini adalah kitab syiah, maka tdklah berharga untuk kamu hadirkan disini. Namun, apa yg lebih parah pertentangan didalam riwayat2 syiah sendiri berkenaan jumlah Imam disamping kedhaifan riwayat2 yg menyebutkan nama2 Imam 12 cukup membuktikan berapa celarunya mazhab kalian..

Zakir Ali :

"Sebenarnya bukan saya yang mengungkit ungkit sahabat yang berpaling dan lari dari medan peranG, Akan tetapi Allah swt yang mengabadikan peristiwa ini di dalam Al Quran. sedangkan pedoman kita ADALAH Al quran, bagaimana bisa kita biarkan tanpa membaca, mempelajarinya dan memahaminya, untuk itu kata yang tepat bukan mengungkit ungkit, tetapi bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah dari peristiwa ini."

+

"membaca ayat ayat Alquran, mempelajari dan memahaminya merupakan kewajiban kita sebagai muslim, jadi mempelajari juga harus mengetahui bagaimana asbabun nuzul ayat di atas. 1. siapa yang lari dalam perang 2. mengapa mereka lari 3. dimana peperangan itu 4. mengapa Allah murka kpd mereka yang lari dalam perang 5. Allah memaafkan mereka

jadi menurut saya semua itu penting untuk diketahui semua muslim, bahwa mereka sahabat berlaku tidak setia kepada Allah dan Rasulnya! dan saya hanya ingin pengangkat peristiwa ini sebagai bahan untuk menilai siapakah yang pantas menjadi khalifah setelah Rasulullah."

+ "semua kita umat islam telah sepakat bahwa Allah swt telah memafkan mereka yang lari dalam perang. namun yang perlu kita ketahui meskipun Allah telah memaafkannya, sudah semestinya bagi kita untuk kembali sadar bahwa sahabat yang lari dalam perang meninggalkan Rasulnya, menjadi kognitif dan barometer dalam memilih pengganti kepemimpinan Rasulullah saw."

Ulasan saya:

Menurut saya memahami serta mempelajari itu tdklah salah namun cara kamu lebih kepada menghukum. Menghukum ini yg salah, kerana yg berhak menghukum cuma Allah Taala bukan kita. Kalau kamu hanya mahu MENYATAKAN maka kamu harus menyimpulkan dgn menyerahkan kembali sepenuhnya kepada Allah Taala tanpa berkomentar lanjut. Apabila kita menyerahkan kepada Allah Taala maka cukup hanya kita berpegang bahwa Allah Taala telah mengampunkan mereka kerana sememangnya inilah yg dinyatakan Allah Taala sendiri menerusi kalamNya yg suci yakni Al quran.

"meskipun mereka telah dimaafkan Allah swt, tapi kelakuan mereka setelah Rasul wafat malah bertambah parah;

Umar memukul Fatimah di jalan, bukan di rumah Fatimah berhasil meminta surat dari Abubakar yang berisi pengembalian tanah Fadak pada Fatimah, ketika di jalan Fatimah bertemu Umar dan kemudian Umar bertanya: wahai putri Muhammad, surat apa yang ada di tanganmu? Fatimah menjawab: surat dari Abubakar tentang pengembalian tanah Fadak, Umar berkata lagi : bawa sini surat itu, Fatimah menolak menyerahkan surat itu, lalu Umar menendang Fatimah Amali Mufid hal 38, juga kitab Al Ikhtishash Fatimah dicambuk. Yang disesalkan adalah mereka memukul Fatimah Alaihassalam, telah diriwayatkan bahwa mereka memukulnya dengan cambuk. (Talkhis Syafi jilid 3 hal 156 )

bagaimana dengan putri nabi yang ditendang, dipukul dan dicambuk umar, apakah ALLAH DAN RASULNYA AKAN MENUTUPI INI DAN TIDAK MENUNTUTNYA?

Semua orang tahu, baik orang yang berbakti maupun orang yang jahat, bahwa Rasulullah Saw bersabda, “Fatimah adalah belahan jiwaku. Barang siapa yang menyakitinya, maka ia telah menyakitiku; barang siapa yang membuatnya murka, maka ia telah membuatku murka; barang siapa yang membuatku murka, maka ia teah membuat Allah murka; dan barang siapa membuat Allah murka, maka Allah akan menyungkurkan kedua lubang hidungnya ke dalam neraka. “

fatimah disakiti RASUL SAW MURKA DAN ALLAH JUGA MURKA. LALU MENGAPA ANDA ZAKIR ALI MALAH MAU JADI PENENGAH. LALU ANDA TIDAK MARAH?"

Ulasan saya:

Maaf, tapi rujukan kamu kutip itu sgt memungkinkan dtg dari Talkhis As syafi syeikh tusi, sedangkan Syeikh tusi itu adalah dedengkotnya syiah rawafidh. So, sekaligus menjadikan riwayat itu tdk bisa diterima disamping sumber yg diambil At tusi juga tdk tahu dari mana. Dan juga bertentangan dgn riwayat yg saya hadirkan dari Mushannaf Ibnu Abu Syaibah diatas tadi.
Yesterday at 2:50am · Like

Zakir Ali "ZAKIR ALI APA YANG MENJADI ALASAN ANDA, SANGAT BERTOLAK BELAKANG DENGAN APA YANG ABU BAKAR UMAR DAN USMAN LAKUKAN."

Ulasan saya: Yg menjadi alasan saya adalah kerana khabar untuk berpegang dgn sunnah al khulafa' ur rasyidin itu dtg sendiri dari Baginda Nabi saw. Manakala, apakah yg menjadi alasan anda pula untuk menolak hadis tersebut?? Sedangkan hadis tersebut sahih, berbanding riwayat2 yg kamu hadirkan sgt meragukan serta mutasyabih(samar2).

"BAGAIMANA BISA DIKATAKAN ADIL, DAN MENJADI KHALIFAH KHALIFAH ALLAH YANG DISEBUT DALAM AL QURAAN,JELAS INI BERTENTANGAN DENGAN KELAKUAN MEREKA TERHADAP SUNNAH RASUL."

Ulasan saya:

Bukan saya yg katakan bahawa apa yg dilakukan Abu Bakar dan Umar sesuai sunnah Rasul bahkan Imam maksum anda sendiri:

Ibnu Abi Syaibah rahimahullah berkata :

Telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair, dari ‘Abdul-Malik bin Sal’, dari ‘Abdul-Khair, ia berkata : Aku mendengar ‘Aliy berkata : “Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam wafat dalam keadaan sebaik-baik seorang nabi dari kalangan nabi diwafatkan”. Kemudian ‘Aliy memuji beliau shallallaahu ‘alaihi wa sallam. Selanjutnya ia berkata : “Kemudian diangkatlah Abu Bakr menggantikan beliau, lalu ia menjalankannya berdasarkan yang diperbuat oleh Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam. Kemudian Abu Bakr wafat dalam keadaan sebaik-baik hamba yang diwafatkan. Ia adalah sebaik-baik umat setelah Nabinya. Kemudian diangkatlah ‘Umar menggantikannya. Ia pun menjalankan berdasarkan yang diperbuat dan sunnah mereka berdua (Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam dan Abu Bakr). Kemudian ‘Umar pun wafat dalam keadaan sebaik-baik hamba diwafatkan. Ia adalah sebaik-baik umat setelah Nabinya dan setelah Abu Bakr” [Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Mushannaf no. 38050, dan darinya Ahmad dalam Al-Musnad, 1/128 no. 1059 dan Adl-Dliyaa’ dalam Al- no. 671].
Yesterday at 3:13am · Like

Zakir Ali :

? Berikut dikemukakan sebagian dari tindakan khalifah Abu Bakar : 1. Jika mereka Ahlu s-Sunnah Nabi saw, niscaya mereka tidak melarang orang ramai dari menulis dan meriwayatkan Sunnah Nabi (Saw.) Tetapi Khalifah Abu Bakar telah melarang orang ramai dari menulis dan meriwayatkan Sunnah Nabi (Saw.) [al-Dhahabi, Tadhkirah al-Huffaz, I, hlm.3]. + ...........2. Jika mereka Ahlu s-Sunnah Nabi (Saw.), niscaya mereka tidak berpendapat bahwa Sunnah Nabi (Saw.) akan membawa perpecahan kepada umat, tetapi khalifah Abu Bakar berpendapat Sunnah Nabi (Saw.) akan membawa perselisihan dan perpecahan kepada umat. Dia berkata: “Kalian meriwayatkan dari Rasulullah (Saw.) hadits-hadits di mana kalian berselisih faham mengenainya. Orang ramai selepas kalian akan berselisih faham lebih kuat lagi.” [Al-Dhahabi, Tadhkirah al-Huffaz, I , hlm.3] + 3. Jika mereka Ahlu s-Sunnah Nabi( Saw.), niscaya mereka meriwayatkan dan menyebarkan Sunnah Nabi (Saw.) di kalangan orang ramai,tetapi khalifah Abu Bakar melarang orang ramai dari meriwayatkannya. Dia berkata: “Janganlah kalian meriwayatkan sesuatu pun (syai’an) dari Rasulullah (Saw.)” [Al-Dhahabi, Tadhkirah al-Huffaz, I , hlm.3] + 4. Jika mereka Ahlu s-Sunnah Nabi (Saw.), niscaya mereka tidak akan mengatakan bahwa Kitab Allah adalah cukup untuk menyelesaikan segala masalah tanpa Sunnah Nabi (Saw.), tetapi khalifah Abu Bakar berkata: “Kitab Allah dapat menyelesaikan segala masalah tanpa memerlukan Sunnah Nabi (Saw.)” Dia berkata: “Sesiapa yang bertanya kepada kalian, maka katakanlah: Bainana wa bainakum kitabullah (Kitab Allah di hadapan kita). Maka hukumlah menurut halal dan haramnya.”[Al-Dhahabi, Tadhkirah al-Huffaz, I , hlm.3]

Ulasan saya: Kamu mendatangkan riwayat2 ini dari kitab Imam Az Dzahabi namun malangnya kamu tdk pula mendatangkan komentar beliau.

Riwayat pertama tersebut dhaif: Dikeluarkan oleh al-Hakim dan dinukil oleh adz-Dzahabi dalam Tazkirah al-Huffaz, jld 1, ms 10-11 dari jalan Musa bin Abdullah bin Hasan bin Hasan, dari Ibrahim bin Umar bin Ubaidullah at-Taymi, diceritakan kepada aku oleh al-Qasim bin Muhammad, bahawa berkata A’isyah radiallahu-anha ....... sepertimana mana di atas. Isnadnya daif kerana memiliki beberapa kecacatan, iaitu:

[a] Ali bin Saleh – berkata Ibnu Katsir: Tidaklah dia dikenali. [al-Hindi – Kanz al-Ummal –no: 29460]

[b] Musa bin Abdullah - beliau diperselisihkan, lihat Lisan al-Mizan, jld 6, ms 123, perawi no: 465; al-Kamil fi ad-Dhuafa’ al-Rijal, jld 6, ms 346, perawi no: 1826 dan Daif al-Uqaili, jld 4, ms 159, perawi no: 1730.

[c] Ibrahim bin Umar bin Ubaidullah –beliau tidak dikenali. Biografinya tidak disebut atau dibicarakan oleh mana-mana ahli hadis.

Oleh itu berkata adz-Dzahabi dalam Tazkirah al-Huffaz, jld 1, ms 11 setelah mengemukakan riwayat ini: "Maka riwayat ini – tidaklah ia sah, Dan Allah sahaja yang lebih mengetahui. Dan berkata Ibnu Katsir sebagaimana nukil al-Hindi dalam Kanz al-Ummal –no: 29460: Hadis dengan wajah seperti ini adalah aneh."

Riwayat yg kedua juga dhaif: Dinukil oleh adz-Dzahabi dalam Tazkirah al huffaz berkata: "Maka adalah ia mursal (iaitu isnadnya terputus). Oleh itu riwayat ini adalah daif juga."[adz-Dzahabi dalam Tazkirah al-Huffaz, jld 1, ms 9,]

"Jika mereka Ahlu s-Sunnah Nabi (Saw.), niscaya mereka tidak membakar Sunnah Nabi (Saw.), tetapi Khalifah Abu Bakar telah membakarnya. Oleh itu tidak heranlah jika Khalifah Abu Bakar tidak pernah senang hati semenjak dia mengumpulkan lima ratus hadits Nabi (Saw.) semasa pemerintahannya. Kemudian dia membakarnya pula. [al-Muttaqi al-Hindi, Kanz al-Ummal, V, hlm. 237]"

Adapun, hadis didalam Kanzul Ummal ini juga diriwayatkan dari perawi yg sama seperti diatas so ianya dhaif.

Zakir Ali :

Jika mereka Ahlu s-Sunnah Nabi (Saw.), niscaya mereka tidak bermusuhan dengan Ahlu l-Bait Nabi (Saw.), apa lagi mengepung dan coba membakar rumah anak perempuannya; Fatimah (a.s), tetapi mereka telah mengepung dan coba membakarnya dengan menyalakan api di pintu rumahnya.Khalifah Abu Bakar dan kumpulannya telah mengepung dan coba membakar rumah Fatimah al-Zahra' sekalipun Fatimah, Ali, Hasan dan Husain (a.s) berada di dalamnya. Ini disebabkan mereka tidak melakukan bai'ah kepadanya. Khalifah Abu Bakar adalah di antara orang yang dimarahi Fatimah (a.s). Beliau bersumpah tidak akan bercakap dengan mereka sehingga beliau berjumpa ayahnya dan mengadu kepadanya. Al-Bukhari di dalam Sahihnya, IV, hlm.196 meriwayatkan dari Aisyah bahwa Fatimah tidak bercakap dengan Abu Bakar sehingga beliau meninggal dunia. Beliau hidup selepas Nabi saw wafat selama 6 bulan. [Al-Bukhari,Sahih ,VI,hlm.196; Ibn Qutaibah, al-Imamah Wa al-Siyasah ,I,hlm.14; Abu l-Fida, Tarikh,I,hlm.159; al-Tabari,Tarikh,III,hlm.159]"

Seperti yg dijanjikan, untuk melihat perbahasan mengenai hal ini sila rujuk sini: http://www.facebook.com/note.php?note_id=10151056403170883

Kamu mendatangkan ayat ini:

QS. 2:147 Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu.

"sesungguhnya al-Qur'an itu benar-benar firman yang memisahkan antara yang hak dan yang bathil, dan sekali-kali bukanlah dia sendau gurau…" (QS. Ath-Thaariq : 13-14)

Jawapan saya: Alllah Taala berfirman:

“…Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau menghukum kami jika kami terlupa atau tersilap…” (al-Baqarah:286)

Sesungguhnya Allah ta’ala tidak menghukum seseorang kecuali jika dia sengaja berbuat maksiat dan hatinya telah berniat untuk melakukan penyimpangan dan meninggalkan kewajiban dengan sukarela.

Disamping itu Allah Ta’ala berfirman:

َِّ ﻧِﺈ َّ تﺎَﻨ ﺤْﻟا ﺴَ َِ ﻦْﺒ ﻫِ ﺬُﻳ َْ تﺎَﺌِّﻴ ﺴﻟا

“Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk.” (QS. Huud (11): 114)

Inilah keadilan Allah, DIA mengira setiap amal baik yg diperlakukan seseorang. Dan amal baik seseorang mampu menghapuskan dosa. Inikan pula sahabat2 Nabi yg banyak membantu Baginda saw, masakan Allah Taala tdk mengira amal kebaikan mrk??

Allah Ta’ala berfirman:

ﻓﻮُ ٌ ﻢﻴِﺣَر ٌ ﻦﻳِﺬَّﻟاَو َ ءﺎَﺟ اوُ ﻣﻦِ ْﻫﻢِ ﺪِ ﻌَﺑ ْْ نﻮُﻟﻮ ﻘَﻳ َُ ﺮِﻔْﻏاﺎَﻨَّﺑَر ْ ﺎَﻨَﻟ ﺎَﻨِﻧا و ﺧﻹَ ﻮْ َ ﻦﻳِﺬَّﻟا َ ﺎَﻧﻮ ﻘَﺒ ُﺳَ نﺎَﻤﻳﻹﺎِﺑ ِوﻻَ ﻌﻞَ ﺠَﺗ ْْ ﻓﻲِ ﺎَﻨِﺑﻮُﻠُﻗ ﻏﻼِ ﻦﻳِﺬَّﻠِﻟ َ اﻮُﻨَﻣآ ﺎَﻨَّﺑَر ﻧِإ ﻚَّ َ ءَر

Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Para Sahabat), mereka berdoa: "Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami(Para Sahabat), dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Rabb kami, Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang." (QS. Al Hasyr (59): 10)

Allah Taala memerintahkan kita untuk mendoakan mrk, bukannya mendahului Allah Taala didalam menghukum mereka.

Moch Alaydrus :

Zakir ali. anda meminta dari saya mana hadis di syiah tentang 12 imam, setelah saya terangkan hadist ini dihadapan anda, anda malah menolaknya, padahal di atas saya telah menerangkan hadis hadis rujukan sunni tentang 12 khalifah, itu memang kebiasaan anda menolak rujukan dari dalil sendiri.

"Dalam Kitab Kifayatul Athar, ada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdilah al-Ansari, yang berisikan penjelasan ayat ini.

Ketika ayat ini diwahyukan, Jabir berkata kepada Nabi Saw: Kami tahu bahwa Allah dan Rasul yang dimaksud dalam ayat ini, tapi siapakah Ulil Amri yang ketaatan kepadanya telah digabungkan bersama ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya?” Nabi Saw berkata: “Mereka adalah khalifahku dan imam setelahku. Pertama adalah ‘Ali, kemudian Hasan, kemudian Husain, kemudian ‘Ali putra Husain, kemudian Muhammad bin ‘Ali, yang telah disebutkan sebagai al-Baqir dalam Kitab Taurat. Wahai Jabir! Engkau akan bersua dengannya. Bilamana engkau berjumpa dengannya, sampaikan salamku untuknya. Ia akan digantikan oleh putranya Ja’far Sadiq, kemudian Musa bin Ja’far, kemudian ‘Ali bin Musa, kemudian Muhammad bin ‘Ali, kemudian ‘Ali bin Muhammad, kemudian Hasan bin ‘Ali. Ia akan digantikan oleh anaknya yang namanya dan gelarnya (laqab) sama denganku. Ia akan menjadi Hujjatullah di muka bumi, dan Baqiyatullah di antara manusia. Ia akan menaklukkan dunia yang terbentang dari timur ke barat. Sekian lama ia akan gaib dari pandangan mata para pengikutnya yang keimanan kepadanya akan tinggal hanya dalam kalbu orang yang telah diuji oleh Allah dengan keimanan."

Mereka lupa bahwa Rasulullah saw sendiri dalam hadis-hadis telah menyebutkan dua belas khalifah yang berhak memimpin dan membimbing umat Islam. Misalnya riwayat Said bin Jubair dari Ibnu Abbas berkata bahwa Rasulullah sawbersabda,“Sesungguhnya khalifah-khalifahku dan wasi-wasiku, hujah-hujah Allah di atas makhluk-Nya selepasku ialah dua belas orang; yang pertama Ali dan yang akhirnya cicitku Al-Mahdi; maka itulah Isa putra Maryam shalat di belakang Al-Mahdi.”
Bahkan, dalam hadis yang dikeluarkan Abu Al-Mu’ayyid Ibn Ahmad Al-Khawarizmi dengan sanad dari Abu Sulaiman secara rinci disebutkan nama-namanya: Ali, Fathimah, Hasan, Husain, Ali bin Husain, Muhammad bin Ali, Ja’far bin Muhammad, Musa bin Ja’far, Ali bin Musa, Muhammad bin Ali, Ali bin Muhammad, Hasan bin Ali, dan Muhammad Al-Mahdi bin Hasan.

Muslim dalam kitab Shahih Muslimmeriwayatkan dari Jabir bin Samurah bahwa, “Aku bersama bapakku berjumpa Nabi Muhammad saw. Maka aku mendengar Nabi saw bersabda, “Urusan ini tidak akan selesai sehingga berlaku pada mereka dua belas khalifah.” Dia berkata: kemudian beliau berbicara dengan perlahan kepadaku. Akupun bertanya kepada ayahku, apakah yang diucapkan oleh beliau? Dia menjawab, “Semuanya dari Quraisy.”

Dalam bagian kitab fadhl ahlulbait, Muslim menyebut dua belas orang dari kalangan Bani Hasyim. Juga Bukhari dalam Shahih Bukhari bagian kitab al-ahkam meriwayatkandari Jabir bin Samurah bahwa Nabi Muhammad saw bersabda, “Selepasku adalah dua belas amir (pemimpin).”Bukhari menyebutkannya dengan tiga riwayat dan Muslim sembilan riwayat serta Abu Daud tiga riwayat. Sedangkan Al-Turmudzi satu riwayat dan Al-Humaidi tiga riwayat.

Al-Qunduzi al-Hanafi dalam Yanabi’ al-Mawaddah bab 95meriwayatkan bahwa Jabir bin ‘Abdullah berkata, Rasulullah saw bersabda, “Wahai Jabir! Sesungguhnya para wasiku dan para imam selepasku pertamanya Ali kemudian Hasan kemudian Husain kemudian Ali bin Husain kemudian Muhammad bin Ali Al-Baqir. Anda akan menemuinya wahai Jabir sekiranya Anda mendapatinya; maka sampailah salamku kepadanya. Kemudian Ja’far bin Muhammad, kemudian Musa bin Ja’far, kemudian Ali bin Musa, kemudian Muhammad bin Ali, kemudian Ali bin Muhammad, kemudian Hasan bin Ali. Kemudian Al-Qa’im, namanya sama dengan namaku dan kunyahnya sama dengan kunyahku, anak Hasan bin Ali. Dengan beliaulah Allah akan ‘membuka’ seluruh pelosok bumi di Timur dan di Barat, dialah yang ghaib dari penglihatan. Tidak akan percaya kepada imamahnya melainkan orang yang telah diuji hatinya oleh Allah Swt.” Kemudian Jabir berkata,“Wahai Rasulullah.apakah orang-orang bisa mengambil manfaat darinya ketika ghaibnya?” Beliau menjawab,“Ya! Demi yang mengutuskan aku dengan kenabian sesungguhnya mereka mengambil cahaya daripada wilayahnya ketika ghaibnya, seperti orang mengambil faedah dari matahari sekalipun ianya ditutupi awan.”
Para muhadis dan perawi yang disebutkan tersebut orang-orang ternama dan banyak dirujuk oleh ulama-ulama. Karena itu, kebenarannya layak untuk dipegang sebelum benar-benar dipastikan terdapat kekeliruan. Sudah banyak kajian hadis dan sejarah yang membuktikan kebenaran dari riwayat-riwayat tentang adanya khalifah-khalifah Islam setelah Rasulullah saw. Namun, untuk umat Islam Indonesia kajian berkaitan dengan hadis atau riwayat tersebut belum banyak diketahui sehingga tidak jarang ada orang yang berani menolaknya.
==========================================
lalu anda mengatakan:
Kitab ini adalah kitab syiah, maka tdklah berharga untuk kamu hadirkan disini. Namun, apa yg lebih parah pertentangan didalam riwayat2 syiah sendiri berkenaan jumlah Imam disamping kedhaifan riwayat2 yg menyebutkan nama2 Imam 12 cukup membuktikan berapa celarunya mazhab kalian..
==========================================
padahal hadis yang anda bilang tidak ada disisi syiah, ternyata ada, namun kamu menolaknya, saya tidak heran dengan alasan anda, memang itu kebiasaan anda. akan tetapi hadis hadis yang menjadi rujukan syiah sangat singgkron dengan sunni jadi tidak dapat dibantah kebenarannya.

coba anda jelaskan siapakah 12 khalifah yang di ramalkan Rasulullah itu? akan saya kritisi nanti.......

Moch Alaydrus :

anda menggunakan hadis ini untuk mematahkan hujjah, yang mana Imam Ali as mengatakan “Janganlah engkau mencela/marah wahai khalifah Rasulullah. Bentangkanlah tanganmu !”.
padahal saya telah menerangkan apa alasannya mengapa Imam Ali as membaiat Rasulullah, dan menyebut Abu bakar sebagai kahalifar Rasul.
namun tidak mengapa, jika anda ingin membolak balik komentar saya.

Telah menceritakan kepadaku ‘Ubaidullah bin ‘Umar Al-Qawaariiriy : Telah menceritakan kepada kami ‘Abdul-A’laa bin ‘Abdil-A’laa : Telah menceritakan kepada kami Daawud bin Abi Hind, dari Abu Nadlrah, ia berkata : Ketika orang-orang berkumpul (berbaiat) kepada Abu Bakr radliyallaahu ‘anhu, ia (Abu Bakr) berkata : “Ada apa denganku, (mengapa) aku tidak melihat ‘Aliy ?”. Maka pergilah beberapa orang dari kalangan Anshaar yang kemudian kembali bersamanya (‘Aliy). Lalu Abu Bakr berkata kepadanya : “Wahai ‘Aliy, engkau katakan engkau anak paman Rasulullah shalallaahu ‘alaihi wa sallam dan sekaligus menantu beliau”. ‘Aliy radliyallaahu ‘anhu berkata : Lalu ia membentangkan tangannya dan kemudian berbaiat kepadanya. Kemudian Abu Bakr pun berkata : “Ada apa denganku, (mengapa) aku tidak melihat Az-Zubair ?”. Maka pergilan beberapa orang dari kalangan Anshaar yang kemudian kembali bersamanya (Az-Zubair). Abu Bakr berkata : “Wahai Zubair, engkau katakan engkau anak bibi Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam dan sekaligus hawariy beliau”. Az-Zubair berkata : “Janganlah engkau mencela/marah wahai khalifah Rasulullah. Bentangkanlah tanganmu !”. Lalu ia membentangkan tangannya dan kemudian berbaiat kepadanya” [Diriwayatkan oleh ‘Abdullah bin Ahmad dalam As-Sunnah no. 1292].

Kami akan berusaha membahas masalah ini dengan objektif dan akan kami tunjukkan bahwa kabar yang shahih dan tsabit adalah Imam Ali membaiat Abu Bakar setelah enam bulan yaitu setelah wafatnya Sayyidah Fathimah [‘Alaihis Salam] dan ini tidak ada kaitannya dengan Syiah dan riwayat di sisi mereka. Riwayat yang menyatakan Imam Ali membaiat Abu Bakar setelah enam bulan adalah riwayat shahih dan tsabit dari kitab yang mu’tabar di sisi para ulama yaitu Shahih Bukhari. Tidak ada keraguan akan keshahihan riwayat ini

''Telah menceritakan kepada kami Yahyaa bin Bukair yang berkata telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari ‘Uqail dari Ibnu Syihaab dari ‘Urwah dari ‘Aaisyah Bahwasannya Faathimah [‘alaihis-salaam] binti Nabi [shallallaahu ‘alaihi wa sallam] mengutus utusan kepada Abu Bakr meminta warisannya dari Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam dari harta fa’i yang Allah berikan kepada beliau di Madinah dan Fadak, serta sisa seperlima ghanimah Khaibar. Abu Bakr berkata ‘Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam pernah bersabda ‘Kami tidak diwarisi, segala yang kami tinggalkan hanya sebagai sedekah”. Hanya saja, keluarga Muhammad [shallallahu 'alaihi wasallam] makan dari harta ini’. Dan demi Allah, aku tidak akan merubah sedikitpun shadaqah Rasulullah [shallallaahu 'alaihi wa sallam] dari keadaannya semula sebagaimana harta itu dikelola semasa Rasulullah [shallallaahu 'alaihi wa sallam], dan akan aku kelola sebagaimana Rasulullah mengelola. Maka Abu Bakr enggan menyerahkan sedikitpun kepada Fathimah sehingga Fathimah marah kepada Abu Bakr dalam masalah ini. Fathimah akhirnya mengabaikan Abu Bakr dan tak pernah mengajaknya bicara hingga ia meninggal. Dan ia hidup enam bulan sepeninggal Nabi [shallallaahu 'alaihi wa sallam]. Ketika wafat, ia dimandikan oleh suaminya, Aliy, ketika malam hari, dan ‘Aliy tidak memberitahukan perihal meninggalnya kepada Abu Bakr. Padahal semasa Faathimah hidup, Aliy dituakan oleh masyarakat tetapi, ketika Faathimah wafat, ‘Aliy memungkiri penghormatan orang-orang kepadanya, dan ia lebih cenderung berdamai dengan Abu Bakr dan berbaiat kepadanya, meskipun ia sendiri tidak berbaiat di bulan-bulan itu. ‘Aliy kemudian mengutus seorang utusan kepada Abu Bakar yang inti pesannya ‘Tolong datang kepada kami, dan jangan seorangpun bersamamu!’. Ucapan ‘Aliy ini karena ia tidak suka jika Umar turut hadir. Namun ‘Umar berkata ‘Tidak, demi Allah, jangan engkau temui mereka sendirian’. Abu Bakr berkata ‘Kalian tidak tahu apa yang akan mereka lakukan terhadapku. Demi Allah, aku sajalah yang menemui mereka.’ Abu Bakr lantas menemui mereka. ‘Aliy mengucapkan syahadat dan berkata ”Kami tahu keutamaanmu dan apa yang telah Allah kurniakan kepadamu. Kami tidak mendengki kebaikan yang telah Allah berikan padamu, namun engkau telah sewenang-wenang dalam memperlakukan kami. Kami berpandangan, kami lebih berhak karena kedekatan kekerabatan kami dari Rasulullah [shallallaahu 'alaihi wa sallam’]. Hingga kemudian kedua mata Abu Bakr menangis. Ketika Abu Bakr bicara, ia berkata “Demi Yang jiwaku ada di tangan-Nya, kekerabatan Rasulullah lebih aku cintai daripada aku menyambung kekerabatanku sendiri. Adapun perselisihan antara aku dan kalian dalam perkara ini, sebenarnya aku selalu berusaha berbuat kebaikan. Tidaklah kutinggalkan sebuah perkara yang kulihat Rasulullah [shallallahu 'alaihi wa sallam] melakukannya, melainkan aku melakukannya juga’. Kemudian ‘Aliy berkata kepada Abu Bakr ‘Waktu baiat kepadamu adalah nanti sore’. Ketika Abu Bakr telah shalat Dhuhur, ia naik mimbar. Ia ucapkan syahadat, lalu ia menjelaskan permasalahan ‘Aliy dan ketidakikutsertaannya dari bai’at serta alasannya. ‘Aliy kemudian beristighfar dan mengucapkan syahadat, lalu mengemukakan keagungan hak Abu Bakar, dan ia menceritakan bahwa apa yang ia lakukan tidak sampai membuatnya dengki kepada Abu Bakar. Tidak pula sampai mengingkari keutamaan yang telah Allah berikan kepada Abu Bakr. Ia berkata “Hanya saja, kami berpandangan bahwa kami lebih berhak dalam masalah ini namun Abu Bakr telah bertindak sewenang-wenang terhadap kami sehingga kami pun merasa marah terhadapnya”. Kaum muslimin pun bergembira atas pernyataan ‘Aliy dan berkata “Engkau benar”. Sehingga kaum muslimin semakin dekat dengan ‘Aliy ketika ‘Aliy mengembalikan keadaan menjadi baik” [Shahih Bukhaari no. 4240-4241].

Moch Alaydrus :

Aisyah [radiallahu ‘anha] kemudian menyebutkan dengan jelas peristiwa yang terjadi setelah Sayyidah Fathimah wafat yaitu Imam Ali memanggil Abu Bakar kemudian memutuskan untuk memberikan baiat di hadapan kaum muslimin. Aisyah [radiallahu ‘anha] menyebutkan bahwa Abu Bakar berkhutbah di hadapan kaum muslimin, perhatikan lafaz

Ketika Abu Bakr telah shalat Dhuhur, ia menaiki mimbar. Ia mengucapkan syahadat, lalu ia menjelaskan permasalahan ‘Aliy dan ketidakikutsertaan Ali dari bai’at serta alasannya.
Abu Bakar sendiri sebagai khalifah yang akan dibaiat menyatakan di hadapan kaum muslimin alasan Imam Ali tidak memberikan baiat kepadanya. Ini bukti nyata kalau Abu Bakar sendiri merasa dirinya tidak pernah dibaiat oleh Imam Ali. Khutbah Abu Bakar disampaikan di hadapan kaum muslimin dan tidak satupun dari mereka yang mengingkarinya. Maka dari sini dapat diketahui bahwa Abu Bakar dan kaum muslimin bersaksi bahwa Ali tidak pernah membaiat sebelumnya kepada Abu Bakar.

Kenapa imam Ali Membai’at Abubakar Didepan Massa ( Orang Ramai ) ??? Abubakar meraih peluang besar ketika gelombang kemurtadan dan penentangan terhadap islam melanda Hijaz… Kaum Muslimin yang tercekam MENOLAK BERPERANG MELAWAN Musailamah Al Kadzab dan KAUM MURTAD kecuali Imam Ali membai’at ABUBAKAR…
Sehingga Imam Ali TERPAKSA membai’at Abubakar … Menentang Abubakar hanya akan membuat islam lenyap (punah) padahal KAUM MUSLiMiN berkepentingan menyelamatkan islam agar langgeng … Jika Imam Ali Memerangi Abubakar Maka Tidak Ada Lagi Islam Yang Tersisa
Sampai matipun Fatimah tidak mau menerima Kekhalifahan Abubakar !!!
Mencontoh Al Maksum Fatimah Karena itu Maqashid Asy Syariah… Kenapa imam Ali Membai’at Abubakar Didepan Massa ( Orang Ramai ) ??? Abubakar meraih peluang besar ketika gelombang kemurtadan dan penentangan terhadap islam melanda Hijaz…
Kaum Muslimin yang tercekam MENOLAK BERPERANG MELAWAN Musailamah Al Kadzab dan KAUM MURTAD kecuali Imam Ali membai’at ABUBAKAR… Sehingga Imam Ali TERPAKSA membai’at Abubakar …
Menentang Abubakar hanya akan membuat islam lenyap (punah) padahal KAUM MUSLiMiN berkepentingan menyelamatkan islam agar langgeng … Jika Imam Ali Memerangi Abubakar Maka Tidak Ada Lagi Islam Yang Tersisa.

apakah kamu tidak membaca hadis dibawah ini, bahwasannya ada kejadian pemaksaan terhadap Ahlul bait Rasulullah, dan ini adalah dosa yang sangat besar, dan kesalahan yang amat fatal memperlakukan putri dan menantu dan cucu cucu Rasulullah sedemikian keji. masya Allah, sungguh ALLAH dan Rasulnya akan menuntut para sahabat yang melakukan kebiadaban ini TERHADAP KELUARGA RASULULLAH.

Umar memukul Fatimah di jalan, bukan di rumah Fatimah berhasil meminta surat dari Abubakar yang berisi pengembalian tanah Fadak pada Fatimah, ketika di jalan Fatimah bertemu Umar dan kemudian Umar bertanya: wahai putri Muhammad, surat apa yang ada di tanganmu? Fatimah menjawab: surat dari Abubakar tentang pengembalian tanah Fadak, Umar berkata lagi : bawa sini surat itu, Fatimah menolak menyerahkan surat itu, lalu Umar menendang Fatimah Amali Mufid hal 38, juga kitab Al Ikhtishash Fatimah dicambuk. Yang disesalkan adalah mereka memukul Fatimah Alaihassalam, telah diriwayatkan bahwa mereka memukulnya dengan cambuk. (Talkhis Syafi jilid 3 hal 156 )

Moch Alaydrus :

Riwayat yang tsabit dalam penyebutan baiat Ali dan Zubair kepada Abu Bakar adalahriwayat perkataan Abu Nadhrah sedangkan riwayat Wuhaib dengan sanad yang panjang telah terjadi pencampuran antara perkataan Abu Nadhrah dan Abu Sa’id Al Khudri. Hal ini dikuatkan oleh riwayat Wuhaib dengan sanad yang tinggi tidak terdapat keterangan penyebutan baiat Ali dan Zubair. Abu Nadhrah Mundzir bin Malik adalah tabiin yang riwayatnya dari Ali, Abu Dzar dan para sahabat terdahulu [Abu Bakar, Umar dan Utsman] adalah mursal [Jami’ Al Tahsil Fii Ahkam Al Marasil no 800] maka riwayat yang menyebutkan pembaiatan Ali dan Zubair adalah riwayat dhaif.

Zakir Ali :

"Zakir ali. anda meminta dari saya mana hadis di syiah tentang 12 imam, setelah saya terangkan hadist ini dihadapan anda, anda malah menolaknya, padahal di atas saya telah menerangkan hadis hadis rujukan sunni tentang 12 khalifah, itu memang kebiasaan anda menolak rujukan dari dalil sendiri."

Saya bukan menolak hadis dari literatur sunni itu, tetapi yg berbangsa quraisy itu bukan cuman 12 Imam syiah itu saja. Abu Bakar, umar, Uthman, Ali, Muawiyah, Umar Bin Abdul Aziz dan ada beberapa yg lain juga berbangsa quraisy.. Lagipun, riwayat itu langsung tdk mensyaratkan Khalifahnya mesti berturut-turut.. Tambahan,riwayat menyebut KHALIFAH bukan menyebut IMAM. Bila masanya pula Imam2 syiah itu menjadi khalifah yg memimpin umat??

"padahal hadis yang anda bilang tidak ada disisi syiah, ternyata ada, namun kamu menolaknya, saya tidak heran dengan alasan anda, memang itu kebiasaan anda. akan tetapi hadis hadis yang menjadi rujukan syiah sangat singgkron dengan sunni jadi tidak dapat dibantah kebenarannya.

coba anda jelaskan siapakah 12 khalifah yang di ramalkan Rasulullah itu? akan saya kritisi nanti......."

Bagaimana bisa dikatakan syncronize(seragam) jika riwayat yg menerangkan nama2 Imam2 syiah itu dtg dari sumber yg dhaif?? Selain itu, riwayat didalam kitab syiah sendiri sgt bertentangan serta tdk jelas menjelaskan berapa jumlah Imamnya. Kalau dari sudut ilmu hadis, ia dipanggil idthirab(goncang).

"anda menggunakan hadis ini untuk mematahkan hujjah, yang mana Imam Ali as mengatakan “Janganlah engkau mencela/marah wahai khalifah Rasulullah. Bentangkanlah tanganmu !”. padahal saya telah menerangkan apa alasannya mengapa Imam Ali as membaiat Rasulullah, dan menyebut Abu bakar sebagai kahalifar Rasul. namun tidak mengapa, jika anda ingin membolak balik komentar saya."

Ini jelas menunjukkan anda kurang mengerti apa yg mahu saya sampaikan. Riwayat yg didalamnya punya lafaz seperti ini " Janganlah engkau mencela/marah wahai khalifah Rasulullah. Bentangkanlah tanganmu !” saya hadirkan adalah sebagai bukti untuk menunjukkan telahpun berlaku baiat yg pertama.. Adapun riwayat yg kamu hadirkan kemudiannya dari sahih bukhari adalah kisah penceritaan pembaiatan yg dilakukan Saidina Ali untuk kali yg kedua.. Adapun, hadis dari Ummul Mukminin Aisyah beliau sememangnya tdk mengetahui hal baiat Saidina Ali yg pertama kerana waktu itu ia hanya duduk tetap dirumah.

"apakah kamu tidak membaca hadis dibawah ini, bahwasannya ada kejadian pemaksaan terhadap Ahlul bait Rasulullah, dan ini adalah dosa yang sangat besar, dan kesalahan yang amat fatal memperlakukan putri dan menantu dan cucu cucu Rasulullah sedemikian keji. masya Allah, sungguh ALLAH dan Rasulnya akan menuntut para sahabat yang melakukan kebiadaban ini TERHADAP KELUARGA RASULULLAH."
+
Umar memukul Fatimah di jalan, bukan di rumah Fatimah berhasil meminta surat dari Abubakar yang berisi pengembalian tanah Fadak pada Fatimah, ketika di jalan Fatimah bertemu Umar dan kemudian Umar bertanya: wahai putri Muhammad, surat apa yang ada di tanganmu? Fatimah menjawab: surat dari Abubakar tentang pengembalian tanah Fadak, Umar berkata lagi : bawa sini surat itu, Fatimah menolak menyerahkan surat itu, lalu Umar menendang Fatimah Amali Mufid hal 38, juga kitab Al Ikhtishash Fatimah dicambuk. Yang disesalkan adalah mereka memukul Fatimah Alaihassalam, telah diriwayatkan bahwa mereka memukulnya dengan cambuk. (Talkhis Syafi jilid 3 hal 156 )"

Bagaimana saya mahu mempercayai kalau ini sumbernya?? At Tusi itu syiah..

Zakir Ali :

"Riwayat yang tsabit dalam penyebutan baiat Ali dan Zubair kepada Abu Bakar adalahriwayat perkataan Abu Nadhrah sedangkan riwayat Wuhaib dengan sanad yang panjang telah terjadi pencampuran antara perkataan Abu Nadhrah dan Abu Sa’id Al Khudri. Hal ini dikuatkan oleh riwayat Wuhaib dengan sanad yang tinggi tidak terdapat keterangan penyebutan baiat Ali dan Zubair. Abu Nadhrah Mundzir bin Malik adalah tabiin yang riwayatnya dari Ali, Abu Dzar dan para sahabat terdahulu [Abu Bakar, Umar dan Utsman] adalah mursal [Jami’ Al Tahsil Fii Ahkam Al Marasil no 800] maka riwayat yang menyebutkan pembaiatan Ali dan Zubair adalah riwayat dhaif."

Ia benar ia adalah mursal. Namun saya mengemuka dua riwayat, perhatikan seperti komentar saya yg sebelumnya. Jika pun riwayat dari Abu Nadirah ini mursal namun riwayat kedua itu sahih sekaligus bisa dijadikan sebagai mutaba'ah(saling menguatkan) kpd riwayat Abu nadhrah..

Namun, sebenarnya Al Hakim telahpun menyambung kemursalan riwayat Abu nadhrah ini dalam Al-Mustadrak 3/76, dan dari jalannya Al-Baihaqiy dalam Al-Kabiir 8/143 dan dalam Al-I’tiqaad wal-Hidaayah ilaa Sabiilir-Rasyaad hal. 490. Al-Baihaqiy berkata : Telah menceritakan kepada kami Abu ‘Abdillah Al-Haafidh dan Abu Muhammad ‘Abdurrahmaan bin Abi Haamid Al-Muqri’ dengan qira’aat kepadanya, mereka berdua berkata : Telah menceritakan kepada kami Abul-‘Abbaas Muhammad bin Ya’quub : Telah menceritakan kepada kami Ja’far bin Muhammad bin Syaakir : telah menceritakan kepada kami ‘Affaan bin Muslim : Telah menceritakan kepada kami Wuhaib : Telah menceritakan kepada kami Daawud bin Abi Hind : Telah menceritakan kepada kami Abu Nadlrah, dari Abu Sa’iid Al-Khudriy : “…..(al-atsar – yang padanya ada kisah yang lebih panjang daririwayatdi atas)…”.

---------Tamat Untuk Episode 4-------

Dialog diambil dari sini :

https://www.facebook.com/groups/376294429077124/permalink/488741524499080/?comment_id=491023700937529&offset=150&total_comments=276

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Nota : Aku cumalah menyampaikan sahaja dan barangsiapa tiada merasakan diriku tiada sealiran denganmu maka tinggalkanlah tempat ini serta usah menghidupkan provokasi yang tidak membawa apa-apa kebaikan pun dengan membibitkan komen-komen atau kritikan yang tidak berilmiah lagi membina.